LimundoGrad d.o.o.

Sedište
Vladimira Popovića 6
11070 Beograd, Srbija

Kontakt
011 404 78 00

Fax
011 404 78 19

Šifra delatnosti: 4791
Opis delatnosti: Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta
Matični broj: 20083301
PIB: 104085073
PDV broj: 535524085

Banca Intesa
160-216125-49

 • Uslovi korišćenja (PDF)
 • Lista nedozvoljenih ponašanja (PDF)
 • Uputstvo za korišćenje Limunda (PDF)
 • Pravilnik o privatnosti (PDF)


Novi Uslovi korišćenja 24.7.2017. (važe od 1.8.2017.)

 • Uslovi korišćenja 24.7.2017. (PDF)
 • Lista nedozvoljenih ponašanja 24.7.2017. (PDF)
 • Uputstvo za korišćenje Limunda 24.7.2017. (PDF)
 • Pravilnik o privatnosti 24.7.2017. (PDF)Na osnovu Zakona o privrednim društvima,
Direktor LimundoGrad d.o.o. Beograd dana 24.04.2014. godine doneo je Uslove korišćenja kako sledi


Uslovi korišćenja internet platformi društva LimundoGrad d.o.o.

1. Opšte odredbe

Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Limundo.com, Kupindo.com, Limundo Cash, Limundo Cafe i LimundoGrad platformi i kao takvi predstavljaju odredbe ugovora između društva LimundoGrad d.o.o., iz Beograda, Vladimira Popovića 6 (u daljem tekstu: LimundoGrad d.o.o.) i svakog pojedinog člana, kojim se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem navedenih platformi.

Ove platforme su prevashodno namenjene elektronskoj trgovini, edukaciji, informisanju i promovisanju elektronske trgovine kod korisnika.

Poslovanje društva LimundoGrad d.o.o. putem svojih internet platformi regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, te drugim zakonima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani tim zakonom.

Korisnicima usluga koje pruža LimundoGrad d.o.o. smatraju se posetioci i članovi. Posetilac je subjekat koji putem interneta pristupi nekoj od platformi u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na platformu i koji nema pristup svim sadržajima LimundoGrad d.o.o. platformi. Član je pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na LimundoGrad d.o.o. platformama, pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja.

Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje članovi ostavljaju u za to predviđenim rubrikama, moraju biti tačni i ispravni. Za tačnost na taj način unetih podataka, odgovaraju članovi koji su ih uneli. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva člana. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi član koji je unos izvršio.

2. Pružalac usluge informacionog društva, platforme

LimundoGrad d.o.o. omogućava korišćenje usluga i sadržaja Limundo.com, Kupindo.com, Limundo Cash, Limundo Cafe i LimundoGrad platformi, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja Internet platformi društva LimundoGrad d.o.o. (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja).

Ovi Uslovi korišćenja se primenjuju na sve usluge i sav sadržaj ovih platformi kao i sve servise povezane sa njima.

LimundoGrad d.o.o. poštuje prava ličnosti, privatnosti, prava o zaštiti podataka, autorskih i drugih srodnih prava, kao i dobrih poslovnih običaja, u svemu u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Svako korišćenje platformi u vlasništvu LimundoGrad d.o.o. u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža LimundoGrad d.o.o. i kršenjem Uslova korišćenja.

LimundoGrad d.o.o. pruža usluge putem sledećih platformi: Limundo.com, Kupindo.com, Limundo Cash, Limundo Cafe i LimundoGrad.

Odredbe ovih Uslova korišćenja se odnose na korišćenje svih platformi društva LimundoGrad d.o.o., s tim što se na pojedine platforme mogu odnositi i posebne odredbe određene uslovima korišćenja pojedinačne platforme.

Na sva pitanja koja nisu regulisana posebnim uslovima korišćenja pojedinih platformi, primenjuju se ovi Uslovi korišćenja, te pozitivno zakonodavstvo Republike Srbije, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.

3. Izjava o odgovornosti LimundoGrad d.o.o.

Korišćenje svih platformi LimundoGrad d.o.o. je na isključivu odgovornost korisnika.

LimundoGrad d.o.o. ne garantuje neprekidnost korišćenja internet platformi, niti je na bilo koji način odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost bilo koje od svojih platformi, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istih, kao ni za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe ovih platformi. LimundoGrad d.o.o. nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci internet usluga.

LimundoGrad d.o.o. ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni sam sadržaj postavljen od strane članova. LimundoGrad d.o.o. ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu štetu, ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka , grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Korisnik izričito prihvata da LimundoGrad d.o.o. ne može biti odgovoran za ponašanje drugih članova ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Neka od platformi LimundoGrad d.o.o. može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog održavanja sistema ili u slučaju unapređenja sistema.

LimundoGrad d.o.o. zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa svojih platformi, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja, a naročito radi očuvanja integriteta platformi, bezbednosti podataka i redovnog servisiranja.

4. Ugovorni odnos i ugovor po pristupu

Pristupom i korišćenjem platformi LimundoGrad d.o.o., članovi pristaju na Uslove korišćenja Internet platformi društva LimundoGrad d.o.o., te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa pružaocem usluge informacionog društva.

Pristupom sadržajima internet platformi društva LimundoGrad d.o.o., svaki član izjavljuje da je pročitao ove Uslove korišćenja i da je pristao na njih.

5. Zaštita prava

LimundoGrad d.o.o. će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

 • na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan
 • nadležnom organu na zahtev dostaviti podatke o članu čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, a sve u skladu sa politikom arhiviranja LimundoGrad d.o.o., zakonima Republike Srbije i drugim važećim propisima

6. Obrada i zaštita podataka o ličnosti

Pravilnik o privatnosti je sastavni deo ovih Uslova korišćenja.

7. Zaštita autorskih i drugih prava intelektualne svojine

LimundoGrad d.o.o. ima isključiva autorska prava na Limundo.com, Kupindo.com, Limundo Cash, Limundo Cafe i LimundoGrad platforme i na pojedin e element e koji ih čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela ili platforme u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od LimundoGrad d.o.o. kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava LimundoGrad d.o.o. i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

LimundoGrad d.o.o. platforme sadrže i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika usluga, poslovnih partnera, oglašivača i besplatnog sadržaja. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na jednoj od LimundoGrad d.o.o. platformi.

Postavljanjem unosa na platforme, član je saglasan da isti postane vidljiv svakom korisniku platforme. Dalje prenošenje sadržaja ili dela sadržaja sa bilo kog dela platforme je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost LimundoGrad d.o.o., uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Limundo.com, Kupindo.com, Limundo Cash, Limundo Cafe ili LimundoGrad internet stranice.

LimundoGrad d.o.o. ima isključivu odgovornost za sadržaj na kojem ima autorska prava.

Svaka strana samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njeno autorsko delo.

8. Članstvo

8.1. Fizička lica
Fizičko lice postaje član prijavljivanjem na jednu od LimundoGrad d.o.o. platformi, prihvatanjem ovih Uslova korišćenja i davanjem saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti (klikom na link za prihvatanje Uslova korišćenja koji je LimundoGrad d.o.o. poslao putem elektronske pošte na adresu koju je član naznačio prilikom započinjanja postupka registracije i unosom verifkacionog SMS koda). Na taj način član daje saglasnost da se prikupe podaci o e-mail adresi i IP adresama sa kojih član pristupa, kao i da se ti podaci obrade u svrhe koje su navedene u ovim Uslovima korišćenja.

Svako punoletno, poslovno sposobno fizičko lice može postati član na LimundoGrad d.o.o. internet platformama.

8.2. Pravna lica
Pravno lice postaje član nakon što izvrši sve dole navedene radnje registracije.

Radnje registracije pravnog lica čine: prijavljivanje na jednu od LimundoGrad d.o.o. platformi, prihvatanje ovih Uslova korišćenja i davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti (klikom na link za prihvatanje Uslova korišćenja koji je LimundoGrad d.o.o. poslao putem elektronske pošte na adresu koju je član naznačio prilikom započinjanja postupka registracije i dostavljanjem potpisanog i overenog Sporazuma o elektronskom potpisu). Na taj način pravno lice daje saglasnost da se prikupe podaci o e-mail adresi i IP adresama sa kojih pristupa, kao i da se ti podaci obrade u svrhe koje su navedene u ovim Uslovima korišćenja.

Svako uredno registrovano pravno lice može postati član na LimundoGrad d.o.o. internet platformama.

Na članove pravna lica se prvenstveno primenjuju odredbe ugovora zaključenog između LimundoGrad d.o.o., zatim na pitanja koja nisu regulisana tim ugovorom – Uslovi korišćenja, te pozitivno zakonodavstvo Republike Srbije.

8.3. Prestanak članstva
LimundoGrad d.o.o. ima isključivo pravo da odobri ili odbije zahtev za registraciju, članstvo, upotrebu jedne ili svih platformi ili da ograniči njihovo korišćenje ili korišćenje drugih usluga LimundoGrad d.o.o. bilo kom članu ili budućem članu u bilo kom trenutku, bez obrazloženja.

Član može otkazati članstvo, u bilo koje vreme, bez obrazloženja, slanjem poruke sa Kontakt formulara sa svog naloga.

LimundoGrad d.o.o. zadržava pravo da članu otkaže članstvo i pristup svojim platformama u bilo koje vreme, bez obrazloženja, a naročito u slučajevima kršenja ovih Uslova korišćenja ili zakona Republike Srbije.

Svi prikupljeni podaci mogu biti upotrebljeni kao dokaz u skladu sa zakonima Republike Srbije, posebno radi sprečavanja i otkrivanja vršenja svih vrsta protivpravnih radnji i izvršenja krivičnih dela.

Član kome je otkazano članstvo od strane LimundoGrad d.o.o. nema pravo da se ponovo registruje kao član, bilo pod svojim, bilo pod nekim drugim imenom, bez prethodnog izričitog pristanka LimundoGrad d.o.o.

Momentom prestanka članstva bez obzira na razlog ili vrstu prestanka, odmah prestaju sva prava i dospevaju sve neizmirene obaveze člana. Član je u obavezi da plati troškove obrade propisane Cenovnikom ukoliko postoje.

Sa prikupljenim i obrađenim podacima člana LimundoGrad d.o.o. će postupiti u skladu sa zakonom.

9. Obaveze članova

Članovi su u obavezi da sve vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje LimundoGrad d.o.o. internet platformi, kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, članovi to čine na isključivu sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njihovog naloga.

Sadržaj koji članovi objave na nekoj od LimundoGrad d.o.o. platformi može sadržati URL link ili internet adresu koja vodi isključivo ka stranama u okviru Limundo.com i Kupindo.com platforme, kao i ka internet stranama na Wikipedia.org. LimundoGrad d.o.o. zadržava pravo da ukloni sve eksterne ili interne adrese i sadržaje za koje nađe da ne odgovaraju svrsi LimundoGrad d.o.o. internet platformi.

Korisnicima LimundoGrad d.o.o. internet platforme se zabranjuje da blokiraju, prekrivaju ili prepravljaju sadržaj koji je generisao LimundoGrad d.o.o. kao i da na bilo koji drugi način blokiraju ili onemogućavaju njegov nesmetani rad.

Upotreba mehanizama, softvera ili drugih programskih alata koji mogu ometati normalnu aktivnost internet stranica LimundoGrad d.o.o. internet portala kao i sa njim povezanim internet stranicama je zabranjena. Članovi ne smeju da preduzimaju radnje koje mogu da dovedu do neodgovarajuće i preterane upotrebe infrastrukture ili preopterećenja LimundoGrad d.o.o. internet platformi. Ovakve aktivnosti podležu krivičnoj i materijalnoj odgovornosti.

Član se obavezuje da nadoknadi svaku štetu koju prouzrokuje, kako LimundoGrad d.o.o. društvu, tako i drugim korisnicima njegovih portala.

LimundoGrad d.o.o. nije dužan da proverava niti da na bilo koji način kontroliše ponašanje svojih članova kada je u pitanju upotreba LimundoGrad d.o.o. platformi. LimundoGrad d.o.o. ima pravo, ukoliko nađe za potrebno, da proverava da li su unosi, odnosno sadržaj objavljen i od strane članova na LimundoGrad d.o.o. platformama u skladu sa svrhom tih platformi.

Zasnivanjem članstva, članovi pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz ovih Uslova korišćenja, primeni Lista nedozvoljenih ponašanja definisana u ovim Uslovima korišćenja.

10. Pravila tržišta Limundo i Kupindo platforme

10.1. Objavljen sadržaj, ponude i kategorije
LimundoGrad d.o.o. zadržava pravo da izbriše ponude, protivponude, tekst, slike ili bilo koji drugi materijal sa Limundo.com i Kupindo.com internet stranica u bilo kom trenutku bez posebnog obrazloženja.

Povodom navedenog brisanja, ni član, niti bilo koje treće lice ne mogu ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahteve prema LimundoGrad d.o.o. zbog navedenog brisanja.

LimundoGrad d.o.o. takođe zadržava pravo da, bez prethodnog obaveštenja i bez obrazloženja preimenuje, podeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmeni ponudbenu kategoriju, kao i da premesti postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.

10.2. Izmene u trajanju ponuda
LimundoGrad d.o.o. ima pravo, ali ne i obavezu, da produži ili skrati trajanje ponude, u meri neophodnoj za pravilno izvršenje relevantne ponude.

10.3. Istinita informacija o predmetu koji se nudi
Prodavac je obavezan da obezbedi istinite informacije o ponuđenom predmetu i da pruži potpune informacije o isplati i isporuci.

Svi znani nedostaci u vezi sa predmetom i ambalažom tj. pakovanjem, moraju se navesti.

Prodavac je dužan da objavi svoju ponudu u odgovarajućoj kategoriji predmeta na tržištu.

Član je saglasan da Kupindo.com, kod postavljanja ponude dopuni podatke o predmetu informacijama iz baze podataka, u kategorijama gde je to moguće i gde postoje tehnički uslovi za pružanje te usluge.

Član je takođe saglasan da svi podaci o predmetu koje unese u ponudu, a koji nije u Kupindo.com bazi podataka, postanu deo Kupindo.com baze podataka o predmetima iz tih kategorija tako da budu dostupni svim članovima koji će ubuduće nuditi taka predmet.

10.4. Postavljanje i naknade, Cenovnik
Postavljanje dodatnih opcija prodaje od strane člana, moguće je samo uz plaćanje posebne naknade prema Cenovniku.

U slučaju uspešno zaključenog ugovora, prodavac je obavezan da plati LimundoGrad d.o.o. naknadu za obavljenu prodaju u skladu sa Cenovnikom.

Naknade dospevaju za plaćanje odmah po uspešnom završetku aukcije odnosno prodaje na Kupindo.com.

Cenovnik Limundo.com i Kupindo.com je sastavni deo ovih Uslova korišćenja. LimundoGrad d.o.o. zadržava pravo da izmeni Cenovnik u bilo koje vreme.

Izmene Cenovnika se primenjuju:

 • na aukcije na Limundo.com koje su započete posle objavljivanja izmenjenog Cenovnika
 • na sve predmete prodate na Kupindo.com posle objavljivanja izmenjenog Cenovnika

Važeći Cenovnici se nalaze na internet adresama:
http://www.Limundo.com/Pomoc/Cenovnik/653
http://www.Kupindo.com/Pomoc/Cenovnik/6

Naknada koja se naplaćuje od prodavca koji izbriše ili izmeni ponudu u periodu važenja ponude podleže Cenovniku koji je važio u trenutku brisanja ili izmene ponude.

10.5. Refundiranje naknade
Ukoliko kupac odustane od kupovine, ne želi da preuzme predmet, ne prihvata uslove koje je prodavac naveo u opisu ponude ili na drugi način skrivi raskid ugovora, prodavac ima pravo da zahteva refundaciju provizije koja je obračunata u skladu sa Cenovnikom, a u vezi sa zaključenjem konkretnog ugovora.

Ako prodavac i kupac sporazumno raskinu ugovor ili do raskida ugovora dođe iz drugih razloga koji ovde nisu navedeni, LimundoGrad d.o.o. ima pravo da odbije refundaciju u vezi sa zaključenjem konkretnog ugovora.

10.6. Povlačenje Ponude
Prodavac može izbrisati, tj. povući svoju ponudu sve dok nije data makar jedna protivponuda na tekućoj aukciji, po važećem Cenovniku.

10.7. Format protivponude
Protivponuda se daje na način naznačen na relevantnoj ponudbenoj stranici. Protivponude date u drugom formatu, naročito putem e-maila ili telefona, su nevažeće.

10.8. Obaveze u vezi sa protivponudom
Davalac protivponude se obavezuje da će kupiti ponuđeni predmet pod uslovima koje je naznačio prodavac. U slučaju da se obe strane naknadno usaglase oko drugačijih načina realizacije (načini plaćanja i slanja, troškovi isporuke i slično) smatra se da odustaju od posredovanja LimundoGrad d.o.o. u koliko dođe do spora. U takvom slučaju LimundoGrad d.o.o. neće posredovati u rešavanju eventualnih sporova.

Protivponuda obavezuje sve dok drugi član ne da višu protivponudu. Jednom data protivponuda se ne može smanjiti ili povući.

Nevažeće protivponude neće se uzeti u obzir.

10.9. Zaključenje ugovora
Ugovor između prodavca i člana sa najvišom protivponudom (koji postaje kupac) smatra se zaključenim i stupa na snagu odmah po isteku aukcije, i u tom smislu nisu potrebna nikakva dodatna obaveštenja.

Na Kupindo.com ugovor između prodavca i kupca smatra se zaključenim momentom kada kupac potvrdi svoju volju da zaključi kupoprodajni ugovor o kupovini izabranog predmeta klikom na dugme “Kupi” i potvrđivanjem kupovine klikom na dugme “Potvrdi kupovinu”, bez daljih obaveštavanja.

10.10. Sadržina ugovora i osnovne obaveze
Sadržinu zaključenog ugovora između prodavca i kupca čine: cena, podaci o prodavcu i kupcu (ukoliko su sistemski poslati), opis predmeta ugovora, uslovi koje je naveo prodavac, onako kako su objavljeni na internet stranici koja je sadržala ponudu u trenutku kada je kupac kliknuo na dugme “Kupi”, i opcije kupovine, varijante i količinu za koje se opredelio kupac, nakon čega je kliknuo na dugme “Potvrdi kupovinu”, odnosno, onako kako su objavljeni na internet stranici koja je sadržala ponudu u trenutku kada je kupac dao svoju protivponudu (ili kliknuo na dugme "Kupi"), kao i druge odredbe o kojima su se prodavac i kupac dogovorili pre zaključenja ugovora, ako ih ima (u kom slučaju obe strane odustaju od posredovanja LimundoGrad d.o.o. u slučaju nastanka spora).

Prodavac se obavezuje da kupcu prenese svojinu nad predmetom, oslobođenu od bilo kakvih prava trećih lica, u zamenu za kupoprodajnu cenu.

Prenos naknade koju prodavac duguje LimundoGrad d.o.o. na kupca nije dozvoljen i stoga ne može biti predmet njihovog ugovora. Kupoprodajna cena uključuje porez na dodatnu vrednost i druge primenjive poreze na aukcijsku prodaju ili prenos vlasništva.

10.11. Opis predmeta
Opis predmeta je deo ugovora i prodavac ima obavezu da obezbedi da predmet odgovara opisanim karakteristikama.

Ukoliko prodavac ne garantuje za neki podatak, to se mora jasno naznačiti inače će se smatrati da prodavac garantuje i za taj podatak.

Prodavac je odgovoran za nedostatak Predmeta koji nije opisao u ponudi, a koji utiče na njegovu vrednost ili redovnu upotrebu, a u skladu sa važećim zakonima republike Srbije.

10.12. Ostale odredbe
Rizik propasti predmeta prelazi na kupca u momentu isporuke, ili u momentu kada je isporuka pokušana, ali krivicom kupca nije izvršena.

Kupoprodajna cena obuhvata sve fiskalne i parafiskalne namete i kupac ih ne plaća dodatno.

Za ugovor između prodavca i kupca merodavno je pravo Republike Srbije.

11. Izvršavanje ugovora

11.1. Opšte napomene
Ugovorne strane su obavezne da se u svemu pridržavaju Uslova korišćenja i Uputstva za korišćenje Limunda, odnosno Kupinda, kao i svojih obaveza u vezi sa kupoprodajnim ugovorom.

U slučaju odstupanja od prethodne tačke, LimundoGrad d.o.o. neće posredovati u rešavanju spora između članova.

11.2. Komunikacija
Svi rokovi i obaveze u vezi sa komunikacijom, izvršenjem ugovora, žalbama i ocenjivanjem, navedeni su u Uputstvu za korišćenje Limunda i Kupinda.

11.3. Datum dospeća
Osim ako prodavac i kupac ne dogovore drugačije, ugovorna obaveza prodavca prema kupcu kao i kupca prema prodavcu mora se izvršiti na odgovarajući način i u potpunosti u skladu sa rokovima definisanim u Uputstvima za korišćenje Limunda i Kupinda.

U slučaju dogovorene promene rokova iz Uslova korišćenja i Uputstava za korišćenje, LimundoGrad d.o.o. neće posredovati u rešavanju mogućih sporova između članova.

11.4. Raskid ugovora
Kad jedna strana ne ispuni svoju obavezu iz ugovora, druga strana može zahtevati ispunjenje obaveza ili raskinuti ugovor prostom izjavom, osim u slučaju da je do neispunjenja došlo krivicom tog člana (npr. nije se pojavio na dogovorenom sastanku za primopredaju ili nije saugovaraču dostavio tražene podatke o računu u banci).

11.5. Nedostaci na predmetu
Svaki član ima sva zakonom zagarantovana prava u vezi sa nedostacima na predmetu i ta prava može ostvarivati u zakonom predviđenim postupcima i u zakonom datim rokovima. LimundoGrad d.o.o. može dobrovoljno posredovati u rešavanju eventualnih problema između članova povodom pitanja nedostataka na predmetu ako mu se nezadovoljni član obrati žalbom u roku koji je određen u Uputstvima za korišćenje Limunda i Kupinda. Posredovanje LimundoGrad d.o.o. ne utiče na pravo člana na sudsku zaštitu svojih prava.

LimundoGrad d.o.o. neće posredovati povodom ugovora sa uslovima koji su usaglašeni mimo onih koji su određeni u ponudi i mimo ovih Uslova korišćenja.

Ukoliko se na predmetu pojavi neki nedostatak koji nije pomenut u opisu predmeta, a koji drastično smanjuje ili poništava vrednost ili svrsishodnost predmeta, ili predmet nema osobine navedene u ugovoru u skladu sa Uslovima korišćenja i važećim Pravilima Limundo.com i Kupindo.com, kupac će, u roku koji je određen u Uputstvu za korišćenje, zahtevati od prodavca da otkloni nedostatak o svom trošku.

LimundoGrad d.o.o. zadržava pravo da suspenduje članski status prodavca ukoliko prodavac ne sarađuje sa kupcem na način predviđen u ovom članu.

12. Limundo platforma

Limundo.com je platforma koja se nalazi na internet adresi http://www.Limundo.com i zvanična je internet platforma društva LimundoGrad d.o.o.

Limundo.com platforma je namenjena uspostavljanju tržišta između lica koja učestvuju u aukcijskoj kupovini i prodaji.

Korišćenje određenih opcija Limundo.com platforme podleže naplati u skladu sa ovim Uslovima korišćenja i Cenovnikom usluga Limundo.com platforme.

12.1. Aukcija
Aukcija na Limundo.com tržištu započinje objavljivanjem ponude od strane prodavca.

Ponuda sadrži sledeće obavezne elemente: naslov, početnu cenu, početak aukcije (datum i vreme), vreme trajanja, način slanja, način plaćanja, kategoriju, opis aukcije, stanje predmeta i slike, sve u skladu sa važećim Uslovima korišćenja LimundoGrad d.o.o.

Trajanje ponude predstavlja trajanje aukcije.

Kao odgovor na ponudu, zainteresovana lica, nastupajući u međusobnom takmičenju, daju svoje protivponude koje sadrže iznos cene koju ta lica nude da plate za ponuđeni predmet.

Objavljivanjem ponude, prodavac preuzima obavezu da zaključi ugovor o aukcijskoj prodaji ponuđenog predmeta sa licem koje da najvišu protivponudu (kupcem) u momentu isteka aukcije.

Lice koje je dalo najvišu protivponudu u momentu isteka aukcije postaje kupac, kada se ima smatrati i da je sklopljen ugovor o aukcijskoj prodaji između njega i prodavca.

Zaključenjem ugovora, kupac preuzima sva prava i obaveze iz ugovora o aukcijskoj prodaji sa prodavcem.

12.2. Pravo kreiranja aukcije
Svaki član ima pravo kreiranja i postavljanja svoje aukcije, za svoje potrebe.

Član je u obavezi da prilikom kreiranja aukcije obavezno navede sledeće elemente aukcije:
naslov, početnu cenu, početak aukcije (datum i vreme), vreme trajanja, način slanja, način plaćanja, kategoriju, opis aukcije, stanje predmeta i slike, sve u skladu sa važećim pravilima LimundoGrad d.o.o.

Ponuđene opcije za elemente aukcije: vreme, trajanje aukcije, načini slanja i načini plaćanja, u zavisnosti od kriterijuma navedenih u tabeli, su:

Tabela 1

Nepoštovanje ovih ograničenja se tretira kao kršenje Uslova korišćenja i podleže Listi nedozvoljenih ponašanja.

Nakon pokretanja aukcije član ne može menjati sadržaj aukcije, već isključivo dodavati elemente.

12.3. Pravo davanja ponude na aukciji
Svaki član ima pravo davanja ponude na aukciji za svoje potrebe.

13. Kupindo platforma

13.1. Opis platforme
Kupindo.com je platforma društva LimundoGrad d.o.o. koja se nalazi na internet adresi http://www.Kupindo.com i zvanična je internet platforma društva LimundoGrad d.o.o..

Kupindo.com je platforma namenjena uspostavljanju tržišta i posredovanju između lica koja učestvuju u kupovini i prodaji predmeta i usluga (u daljem tekstu: predmet).

LimundoGrad d.o.o. omogućava korišćenje usluga i sadržaja Kupindo.com platforme, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja.

Korišćenje određenih opcija Kupindo.com platforme podleže naplati u skladu sa ovim Uslovima korišćenja i Cenovnikom usluga Kupindo.com platforme.

13.2. Prodaja
Prodaja na Kupindo.com tržištu započinje objavljivanjem ponude od strane prodavca.

Ponuda sadrži sledeće obavezne elemente: naslov, cenu, lager, opis, stanje predmeta, načine slanja, načine plaćanja, jednu sliku kao i druge karakteristike koje su određene u zavisnosti od kategorije u kojoj se predmet postavlja, a sve u skladu sa važećim Uslovima korišćenja LimundoGrad d.o.o.

Objavljivanjem ponude, prodavac preuzima obavezu da zaključi ugovor o prodaji ponuđenog predmeta sa kupcem.

13.3. Pravo kreiranja ponude
Svaki član koji ima to pravo, može kreirati, postaviti i menjati svoje ponude, za svoje potrebe. Član je u obavezi da kreira ponudu u skladu sa tačkom 13.2, a sve u skladu sa važećim Uslovima korišćenja LimundoGrad d.o.o.

Svaki član je dužan da ispuni svoje obaveze na način i pod uslovima koji su važili u trenutku zaključenja ugovora.

Ponuđene opcije za elemente predmeta: načini slanja, načini plaćanja i maksimalni broj mogućih aktivnih predmeta, u zavisnosti od kriterijuma navedenih u tabeli su:

Tabela 2

13.4. Pravo kupovine
Svaki član ima pravo kupovine za svoje potrebe.

14. Limundo Cash

Limundo Cash (skraćeno LC) je sistem za plaćanje predmeta odnosno predmeta na internetu.

LC služi kao posrednik za prosleđivanje novca od kupca ka prodavcu za kupoprodaju obavljenu na propisan način preko platformi Limundo.com i Kupindo.com.

14.1. Osnovna pravila korišćenja
Korišćenjem LC sistema član prihvata sva pravila i garantuje da su dati podaci potrebni za obavljanje transakcije verodostojni, potpuni i tačni.

Na novčana sredstva uplaćena od strane kupca na račun LC-a, ne teče kamata koja bi išla u korist ili na štetu kupca / prodavca.

14.2. Ovlašćenje
Uplaćivanjem novčanih sredstava na poseban račun koji je LimundoGrad d.o.o. otvorio samo za svrhe LC-a, kupac ovlašćuje LimundoGrad d.o.o. da na račun prodavca prenese iznos uplaćen na ime kupljenog predmeta.

14.3. Prosleđivanje sredstava
Kupac ovlašćuje LimundoGrad d.o.o. da novčana sredstva uplaćena na ime cene predmeta prenese na račun prodavca najkasnije u roku od 3 radna dana od dana uplate.

LimundoGrad d.o.o. prenosi na račun prodavca iznos, koji je kupac uplatio na ime kupljenog predmeta. Ovaj iznos može biti umanjen za isnos troškova prenosa sredstava koje ima LimundoGrad d.o.o. kao i za isnos provizije za prodat predmet.

U slučaju da kupac, najkasnije u roku od 3 radna dana od uplate novčanih sredstava na LC račun, podnese žalbu da predmet nije isporučen ili da nije u navedenom stanju, pokreće se postupak reklamacije (detaljno regulisano u stavci Reklamacije).

Prodavac ovlašćuje LimundoGrad d.o.o. da novčana sredstva uplaćena na ime kupljenog predmeta vrati kupcu u slučaju da nije u mogućnosti da ispuni svoje obaveze.

Ukoliko poslednji dan rokova predviđenih u ovom članu pada na državni praznik ili u nedelju ili u neki drugi neradni dan, rok ističe protekom prvog narednog radnog dana.

14.4. Reklamacije
LimundoGrad d.o.o. će razmatrati samo blagovremene i dozvoljene žalbe.

Žalba je blagovremena ako je podneta u roku od 3 radna dana od dana uplate novčanih sredstava na LC račun.

Žalba je dozvoljena ako je predmet poslat poštom ili kurirskom službom, a u skladu sa uslovima ponude i ako pošiljalac poseduje dokaz o poslatom predmetu.

LimundoGrad d.o.o. je ovlašćen da od kupca / prodavca traži sve informacije i dokumenta koji su potrebni za rešavanje.

LimundoGrad d.o.o. je ovlašćen da u slučaju pokretanja postupka reklamacije, nakon provere navoda žalbe, donese odluku u korist prodavca ili kupca.

LimundoGrad d.o.o. će u slučaju da postupak reklamacije ne bude uspešno okončan u roku predviđenom Uslovima korišćenja primljena novčana sredstva na ime kupljenog predmeta vratiti, odnosno uplatiti na račun kupca, ali samo u slučaju ako kupac, koji je uredno primio predmet, dostavi dokaz da je isti vratio prodavcu.

14.5. Odgovornost LimundoGrad d.o.o.
LimundoGrad d.o.o. ne odgovara za sadržaj paketa koji prodavac dostavlja kupcu.

LC nije garancija da će kupcu biti dostavljen predmet koji je kupio.

LimundoGrad d.o.o. i Limundo Cash nisu ugovorne strane u ugovoru zaključenom između prodavca i kupca.

LimundoGrad d.o.o. ne odgovora za greške u procenama tokom reklamacije, kao ni za bilo koju preduzetu radnju.

14.6. Odgovornost korisnika
Korisnik LC-a prihvata korišćenje ovog sistema na sopstvenu odgovornost.

LimundoGrad d.o.o. ima ekskluzivno i diskreciono pravo da uskrati korisnicima pristup i mogućnost korišćenja LC sistema.

Rizik propasti ili oštećenja predmeta pri transportu snosi organizacija koja vrši transport predmeta, odnosno transportna služba.

14.7. Troškovi korišćenja LC sistema
Prodavac je obavezan da Limundu d.o.o. plati samo troškove naknade za korišćenje računa za plaćanje preko LC sistema koje određuje banka u kojoj prodavac ima otvoren račun.

Navedeni troškovi se naplaćuju sa Limundo računa prodavca, ili od sume koja se prosleđuje.

15. Forum

Na sve članove Limundo foruma (Limundo Cafe-a) se primenjuju Uslovi korišćenja, kao i Pravila Cafe-a.

16. Sistem ocenjivanja

Sistemom ocenjivanja članovi na Limundo.com i Kupindo.com platformama ocenjuju kupoprodajni proces, da li je u skladu sa Uslovima korišćenja i Uputstvom za korišćenje Limunda i Kupinda.

Sva pravila i rokovi u vezi sa ocenjivanjem, data su u Uputstvima za korišćenje Limunda i Kupinda.

17. Kršenja uslova korišćenja

17.1. Nedozvoljena ponašanja
Listom nedozvoljenih ponašanja određeni su predmeti čija trgovina posredstvom Limundo.com i Kupindo.com platforme nije dozvoljena, kao i sadržaji i ponašanja koja nisu dozvoljena, te metode sankcionisanja takvih pojava unutar ovih platformi.

Lista nedozvoljenih ponašanja nije konačna i može se menjati bez posebnog obaveštenja članova. Član se obavezuje da pre kreiranja ponude proveri da li se predmet koji će se prodavati nalazi na Listi nedozvoljenih ponašanja.

LimundoGrad d.o.o. zadržava pravo da ukloni ponudu, kao i pojedinačne sadržaje unutar ponude, čak i ako se u tom trenutku ne nalaze na listi nedozvoljenih ponašanja, bez posebnog obrazloženja.

Kršenje pravila Limundo.com i Kupindo.com platformi se sankcioniše jedinstvenim Sistemom sankcionisanja unutar platformi.

17.2. Rizici na Limundo platformama
Pored svih predostrožnosti, kontrola i usavršenih procedura provere, postoji rizik da dođe do obmane naših sistema. Kako bi se rizici sveli na minimum LimundoGrad d.o.o. preporučuje da pročitate Uputstvo za korišćenje Limunda, odnosno Kupinda, koje sadrži savete za kupovinu i prodaju i definiše situacije u kojima LimundoGrad d.o.o. može razmatrati žalbe.

18. Prelazne i završne odredbe

LimundoGrad d.o.o. ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na internet prezentaciji i poslati e-mail svim članovima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.

Ukoliko već registrovani član u navedenom roku ne da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje Uslova korišćenja), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja.

Ukoliko već registrovan član izričito (klikom na link za neprihvatanje Uslova korišćenja) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestalo članstvo, da se gase sva dosadašnja prava i dospevaju sve neizmirene obaveze, te će članstvo biti prekinuto po prethodnim Uslovima korišćenja.

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuje se važeće zakonodavstvo Republike Srbije.

Na sve sporove do kojih može doći između LimundoGrad d.o.o. i člana u vezi sa korišćenjem LimundoGrad d.o.o. platformi kao i članova međusobno, primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Strane se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za sporove između pravnih lica, odnosno Prvi osnovni sud u Beogradu za sporove između fizičkih lica, ili fizičkih i pravnih lica.

Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na internet stranama LimundoGrad d.o.o. internet platformi.

U Beogradu 24.04.2014. godine.
LimundoGrad d.o.o. Beograd
direktor
Vladimir Nikolić

Napomena: 21.12.2016. promenjeni su naziv i adresa firme u LimundoGrad d.o.o, Vladimira Popovića 6, 11070 Beograd.

28.07.2017. 18:53:21

© 2005 - 2017 LimundoGrad d.o.o.