Limundo d.o.o.

Sedište
Milentija Popovića 5b
11070 Beograd, Srbija

Kontakt
0800 300 300
011 225 95 00

Fax
011 225 95 55

Šifra delatnosti: 4791
Matični broj: 20083301
PIB: 104085073

Banca Intesa
160-216125-49

Uslovi korišćenja (od 24.12.2012.) (PDF | WORD DOC)
Lista zabranjenih predmeta, sadržaja i ponašanja i sistem sankcionisanja (PDF | WORD DOC)
Uputstvo za korišćenje Limunda (PDF | WORD DOC)

Pravilnik o privatnosti (od 13.01.2012.) (PDF | WORD DOC)


Na osnovu Zakona o privrednim društvima,
Direktor Limundo d.o.o. Beograd dana 24.12.2012. godine doneo je Uslove korišćenja kako sledi


Uslovi korišćenja internet platformi društva Limundo d.o.o.

1. Opšte odredbe

1.1. Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Limundo.com, Kupindo.com i Limundo Cash platformi i kao takvi predstavljaju odredbe ugovora između društva Limundo d.o.o., iz Beograda, Milentija Popovića 5b (u daljem tekstu: Limundo d.o.o.). i svakog pojedinog člana, kojim se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem navedenih platformi.
1.2. Ove platforme su prevashodno namenjene elektronskoj trgovini, kreiranju aukcija i učestvovanju na aukcijama, edukaciji, informisanju i promovisanju elektronske trgovine korisnika.
1.3. Poslovanje društva Limundo d.o.o. putem svojih internet platformi regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, te drugim zakonima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani tim zakonom.
1.4. Korisnicima usluga koje pruža Limundo d.o.o. smatraju se posetioci i članovi. Posetilac je subjekat koji putem interneta pristupi nekoj od platformi u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na platformu i koji nema pristup svim sadržajima Limundo d.o.o. platformi. Član je pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na Limundo d.o.o platformama, pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja.
1.5. Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje članovi ostavljaju u za to predviđenim rubrikama, moraju biti tačni i ispravni. Za tačnost na taj način unetih podataka, odgovaraju članovi koji su ih uneli. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva člana. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi član koji je unos izvršio.

2. Pružalac usluge informacionog društva, platforme

2.1. Limundo d.o.o. omogućava korišćenje usluga i sadržaja Limundo.com, Kupindo.com i Limundo Cash platformi, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja Internet platformi društva Limundo d.o.o. (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja).
2.2. Ovi Uslovi korišćenja se primenjuju na sve usluge i sav sadržaj ovih platformi kao i sve servise povezane sa njima.
2.3. Limundo d.o.o. poštuje prava ličnosti, privatnosti, prava o zaštiti podataka, autorskih i drugih srodnih prava, kao i dobrih poslovnih običaja, u svemu u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.
2.4. Svako korišćenje platformi u vlasništvu Limundo d.o.o. u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Limundo d.o.o. i kršenjem Uslova korišćenja.
2.5. Limundo d.o.o. pruža usluge putem sledećih platformi: Limundo, Kupindo, Limundo Cash i Limundo Cafe.
2.6. Odredbe ovih Uslova korišćenja se odnose na korišćenje svih platformi društva Limundo d.o.o., s tim što se na pojedine platforme mogu odnositi i posebne odredbe određene uslovima korišćenja pojedinačne platforme.
2.7. Na sva pitanja koja nisu regulisana posebnim uslovima korišćenja pojedinih platformi, primenjuju se ovi Uslovi korišćenja, te pozitivno zakonodavstvo Republike Srbije, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.

3. Izjava o odgovornosti Limundo d.o.o.

3.1. Korišćenje svih platformi Limundo d.o.o. je na isključivu odgovornost korisnika.
3.2. Limundo d.o.o. ne garantuje neprekidnost korišćenja internet platformi, niti je na bilo koji način odgovoran za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe ovih platformi.
3.3. Limundo d.o.o. ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni sam sadržaj postavljen od strane članova. Limundo d.o.o. ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koje se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa.
3.4. Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu štetu, ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih mana, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.
3.5. Korisnik izričito prihvata da Limundo d.o.o. ne može biti odgovoran za ponašanje drugih članova ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.
3.6. Limundo d.o.o. nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost bilo koje od svojih platformi, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istih.
3.7. Limundo d.o.o. nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat.
3.8. Za napred navedeno odgovorni su davaoci internet usluga.
3.9. Neka od platformi Limundo d.o.o. može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog održavanja sistema ili u slučaju unapređenja sistema.
3.10. Limundo d.o.o. zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa svojih platformi, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja, a naročito radi očuvanja integriteta platformi, bezbednosti podataka i redovnog servisiranja.

4. Ugovorni odnos i ugovor po pristupu

4.1. Pristupom i korišćenjem platformi Limundo d.o.o, članovi pristaju na Uslove korišćenja Internet platformi društva Limundo d.o.o., te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa pružaocem usluge informacionog društva.
4.2. Pristupom sadržajima internet platformi društva Limundo d.o.o, svaki član izjavljuje da je pročitao ove Uslove korišćenja i da je pristao na njih.

5. Zaštita prava

5.1. Limundo d.o.o. u svakoj pojedinačnoj prilici će pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

- na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan i sačuvati ga u elektronskoj formi za potrebe bilo kog postupka koji bi mogao biti pokrenut, a u svrhu obezbeđenja dokaza, veštačenja i slično

-nadležnom organu, dostaviti podatke o članu čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, a sve u skladu sa politikom arhiviranja Limundo d.o.o, zakonima Republike Srbije i drugim važećim propisima.

6. Obrada i zaštita podataka o ličnosti

6.1. Limundo d.o.o. vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu za koju je pristanak dat, na zakonom dozvoljen način tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.
6.2. Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.
6.3. Pre prikupljanja podataka, Limundo d.o.o. obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

- Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka Limundo d.o.o. Beograd, Milentija Popovića 5b, Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja Limundo d.o.o. internet platformi, bezbednost članova internet platformi i omogućavanje e-trgovine članovima internet platformi u skladu sa zakonom. Omogućavanje e-trgovine članovima internet platformi znači i međusobnu razmenu podataka o članovima (kupca i prodavca) radi ostvarivanja direktnog kontakta i zaključenja odgovarajućeg pravnog posla, te se prikupljanje i obrada podataka vrši i u tu svrhu.

- Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika e-trgovine, kupaca i prodavaca, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.

- Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u Limundo d.o.o. koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, lica sa kojima član stupa u obligacioni odnos (u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa) kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.

- Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude član Limundo d.o.o. internet platformi nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o elektronskoj trgovini, radi ostvarivanja članstva u tim platformama.

- Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može, u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak članstva, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja članstva, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo;

- Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

6.4. Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, matični broj, pol, adresa, broj fiksnog telefona, broj mobilnog telefona, broj bankovnog računa, e-mail adresa i IP adresa svakog pojedinog pristupa portalima.
6.5. Podaci o pravnim licima koje prikuplja Limundo d.o.o. jesu podaci koji se inače prikupljaju u svrhu poslovanja među pravnim licima, a zarad stupanja u poslovni odnos.
6.6. Član je u obavezi da svoje podatke odmah ažurira ukoliko dođe do njihove promene.
6.7. Limundo d.o.o. ne odgovara za tačnost podataka koje su unela druga lica, kao ni za rezultat eventualne obrade podataka koja je za predmet imala takve podatke.
6.8. Korisničko ime kojim se član predstavlja na nekoj od platformi Limundo d.o.o. ne sme da bude na bilo koji način nepristojno ili uvredljivo, da sadrži referencu na e-mail ili internet adresu, ili da se njime na bilo koji način krši neko pravo trećeg lica.
6.9. Limundo d.o.o. poštuje privatnost članova Limundo d.o.o. internet platformi. Podaci iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, Limundo d.o.o. neće otkrivati trećim licima, osim u svrhu i pod uslovima navedenim u ovim Uslovima korišćenja.
6.10. Podaci o članovima (kupcu i prodavcu) će biti međusobno razmenjeni u svrhu ostvarivanja direktnog kontakta i zaključenja odgovarajućeg pravnog posla. Podaci o članu neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je to izričito zakonom propisano.
6.11. Limundo d.o.o. može u skladu sa zakonom prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja portala. Ove podatke Limundo d.o.o. koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao svoje internet platforme i njihove sadržaje dodatno usmerio i prilagodio posetiocima.

7. Zaštita autorskih i drugih prava intelektualne svojine

7.1. Limundo d.o.o. ima isključiva autorska prava na Limundo.com, Kupindo.com i Limundo Cash platforme i na pojedine elemente koji ih čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela ili platforme u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Limundo d.o.o. kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Limundo d.o.o. i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.
7.2. Limundo d.o.o. platforme sadrže i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika usluga, poslovnih partnera, oglašivača i besplatnog sadržaja. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na jednoj od Limundo d.o.o. platformi.
7.3. Postavljanjem unosa na platforme, član je saglasan da isti postane vidljiv svakom korisniku platforme. Dalje prenošenje sadržaja ili dela sadržaja sa bilo kog dela platforme je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost Limundo d.o.o., uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Limundo.com, Kupindo.com ili Limundo Cash internet stranice.
7.4. Limundo d.o.o. ima isključivu odgovornost za sadržaj na kojem ima autorska prava.
7.5. Svaka strana samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njeno autorsko delo.

8. Članstvo

8.1. Svako punoletno, poslovno sposobno fizičko lice, kao i uredno registrovano pravno lice može postati član na Limundo d.o.o. internet platformama.

8.2. Fizička lica
8.2.1. Fizičko lice postaje član prijavljivanjem na jednu od Limundo d.o.o. platformi, prihvatanjem ovih Uslova korišćenja i davanjem saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti (pozitivnim odgovorom na verifikacioni e-mail i unosom verifikacionog SMS koda). Na taj način član daje saglasnost da se prikupe podaci o e-mail adresi i IP adresama sa kojih član pristupa, kao i da se ti podaci obrade u svrhe koje su navedene u ovim Uslovima korišćenja. Članstvo se zasniva potvrdom na verifikacioni e-mail koji je Limundo d.o.o. poslao putem elektronske pošte na adresu koju je član naznačio prilikom započinjanja postupka registracije.

8.3. Pravna lica
8.3.1. Pravno lice postaje član potpisivanjem ugovora sa Limundo d.o.o., a nakon što je izvršilo sve dole navedene radnje registracije.
8.3.2. Radnje registracije pravnog lica čine: prijavljivanje na jednu od Limundo d.o.o. platformi, prihvatanje ovih uslova korišćenja i davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti (pozitivnim odgovorom na verifikacioni e-mail i unosom verifikacionog SMS koda). Na taj način pravno lice daje saglasnost da se prikupe podaci o e-mail adresi i IP adresama sa kojih pristupa, kao i da se ti podaci obrade u svrhe koje su navedene u ovim Uslovima korišćenja. Nakon toga, pravno lice koje želi da postane član, dostavlja skenirano ili fotografisano: Rešenje o registraciji iz Agencije za privredne registre i Potvrdu o poreskom identifikacionom broju na jedan od predviđenih načina.
8.3.3. Članstvo se zasniva potvrdom na verifikacioni e-mail koju je Limundo.com poslao putem elektronske pošte na adresu koju je član naznačio prilikom započinjanja postupka registracije i dostavljanjem navedene dokumentacije.
8.3.4. Limundo d.o.o. će po verifikaciji članstva pravnog lica, istom dostaviti ugovor, koji je član – pravno lice dužan da potpiše i dostavi Limundo d.o.o. u roku od 21 dan od verifikacije članstva.
8.3.5. Na članove pravna lica se prvenstveno primenjuju odredbe ugovora zaključenog između Limundo d.o.o., zatim na pitanja koja nisu regulisana tim ugovorom – Uslovi korišćenja, te pozitivno zakonodavstvo Republike Srbije.

8.4. Prestanak članstva
8.4.1. Limundo d.o.o. ima isključivo pravo da odobri ili odbije zahtev za registraciju, članstvo, upotrebu platformi ili korišćenje drugih usluga Limundo d.o.o. bilo kom članu ili budućem članu u bilo kom trenutku, bez obrazloženja.
8.4.2. Član može otkazati članstvo, u bilo koje vreme, bez obrazloženja, slanjem poruke sa kontakt formulara sa svog naloga.
8.4.3. Limundo d.o.o. zadržava pravo da članu otkaže članstvo i pristup svojim platformama u bilo koje vreme, bez obrazloženja, a naročito u slučajevima kršenja ovih Uslova korišćenja ili zakona Republike Srbije.
8.4.4. Svi prikupljeni podaci mogu biti upotrebljeni kao dokaz u skladu sa zakonima Republike Srbije, posebno radi sprečavanja i otkrivanja vršenja svih vrsta protivpravnih radnji i izvršenja krivičnih dela.
8.4.5. Član kome je otkazano članstvo od strane Limundo d.o.o. nema pravo da se ponovo registruje kao član, bilo pod svojim, bilo pod nekim drugim imenom, bez prethodnog izričitog pristanka Limundo d.o.o.
8.4.6. Momentom prestanka članstva bez obzira na razlog ili vrstu prestanka, odmah prestaju sva prava i dospevaju sve neizmirene obaveze člana. Član je u obavezi da plati troškove obrade propisane Cenovnikom ukoliko postoje.
8.4.7. Sa prikupljenim i obrađenim podacima člana Limundo d.o.o. će postupiti u skladu sa zakonom.

9. Obaveza članova

9.1. Članovi su u obavezi da sve vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje Limundo d.o.o internet platformi, kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, članovi to čine na isključivu sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njihovog naloga.
9.2. Sadržaj koji članovi objave na nekoj od Limundo d.o.o platformi mogu sadržati isključivo URL link ili internet adresu koja vodi ka stranama u okviru Limundo.com i Kupindo.com platforme, kao i ka internet stranicama na www.wikipedia.org. Limundo d.o.o. zadržava pravo da ukloni sve eksterne ili interne adrese i sadržaje za koje nađe da ne odgovaraju svrsi Limundo d.o.o. internet platformi.
9.3. Članovi se obavezuju da sadržaj koji unose na Limundo d.o.o. platforme neće biti oglasnog, odnosno reklamnog ili promotivnog karaktera. Limundo d.o.o. ima pravo da od člana koji je uneo, odnosno postavio sadržaj oglasnog (reklamnog ili promotivnog karaktera) suprotno ovoj odredbi, naplati komercijalni iznos naknade za učinjeno oglašavanje za period za koji je oglasna poruka bila dostupna na nekoj od Limundo d.o.o platformi. Član se obavezuje da navedeni iznos isplati na račun Limundo d.o.o., pod pretnjom prinudnog izvršenja u roku od 8 dana od dana dostavljanja fakture.
9.4. Korisnicima Limundo d.o.o. internet platforme se zabranjuje da blokiraju, prekrivaju ili prepravljaju sadržaj koji je generisao Limundo d.o.o. kao i da na bilo koji drugi način blokiraju ili onemogućavaju njegov nesmetani rad.
9.5. Upotreba mehanizama, softvera ili drugih programskih alata koji mogu ometati normalnu aktivnost internet stranica Limundo d.o.o. internet portala kao i sa njim povezanim internet stranicama je zabranjena. Članovi ne smeju da preduzimaju radnje koje mogu da dovedu do neodgovarajuće i preterane upotrebe infrastrukture ili preopterećenja Limundo d.o.o. internet platformi.
9.6. Ovakve aktivnosti podležu krivičnoj i materijalnoj odgovornosti.
9.7. Član se obavezuje da nadoknadi svaku štetu koju prouzrokuje, kako Limundo d.o.o. društvu, tako i drugim korisnicima njegovih portala.
9.8. Limundo d.o.o. nije dužan da proverava niti da na bilo koji način kontroliše ponašanje svojih članova kada je u pitanju upotreba Limundo d.o.o. platformi. Limundo d.o.o. ima pravo, ukoliko nađe za potrebno, da proverava da li su unosi, odnosno sadržaj objavljeni od strane članova na Limundo.com platformi, ili na nekoj drugoj od platformi Limundo d.o.o. u skladu sa svrhom te platforme.
9.9. Zasnivanjem članstva, članovi pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz ovih Uslova korišćenja, primeni Sistem sankcionisanja definisan u ovim Uslovima korišćenja.

10. Limundo platforma

10.1. Limundo.com je platforma koja se nalazi na internet adresi http://www.limundo.com i zvanična je internet platforma društva Limundo d.o.o.
10.2. Limundo.com platforma je namenjena uspostavljanju tržišta između lica koja se bave aukcijskom kupovinom i prodajom predmeta.
10.3. Korišćenje određenih opcija Limundo.com platforme podleže naplati u skladu sa ovim Uslovima korišćenja i Cenovnikom usluga Limundo.com platforme.

10.4. AUKCIJA
10.4.1. Aukcija na Limundo.com tržištu započinje objavljivanjem ponude od strane prodavca.
10.4.2. Ponuda sadrži sledeće obavezne elemente: naslov, početnu cenu, početak aukcije (datum i vreme), vreme trajanja, način slanja, način plaćanja, kategoriju, opis aukcije, stanje predmeta i slike, sve u skladu sa važećim Uslovima korišćenja Limundo d.o.o.
10.4.3. Trajanje ponude predstavlja trajanje aukcije.
10.4.4. Kao odgovor na ponudu, zainteresovana lica, nastupajući u međusobnom takmičenju, daju svoje protivponude koje sadrže iznos cene koju ta lica nude da plate za ponuđeni predmet.
10.4.5. Objavljivanjem ponude, prodavac preuzima obavezu da zaključi ugovor o aukcijskoj prodaji ponuđenog predmeta sa licem koje da najvišu protivponudu (kupcem) pre isteka aukcije.
10.4.6. Lice koje je dalo najvišu protivponudu u momentu isteka aukcije postaje kupac, kada se ima smatrati i da je sklopljen ugovor o aukcijskoj prodaji između njega i prodavca.
10.4.7. Zaključenjem ugovora, kupac preuzima sva prava i obaveze iz ugovora o aukcijskoj prodaji sa prodavcem.

10.5. PRAVO KREIRANJA AUKCIJE
10.5.1. Svaki član ima pravo kreiranja i postavljanja svoje aukcije, za svoje potrebe.
10.5.2. Član je u obavezi da prilikom kreiranja aukcije obavezno navede sledeće elemente aukcije: naslov, početnu cenu, početak aukcije (datum i vreme), vreme trajanja, način slanja, način plaćanja, kategoriju, opis aukcije, stanje predmeta i slike, sve u skladu sa važećim pravilima Limundo d.o.o.
10.5.3. Svaki član prilikom postavljanja aukcija bira elemente aukcije: početak aukcije (datum i vreme), vreme trajanja, način slanja, način plaćanja, kategoriju i stanje predmeta od ponuđenih opcija.
10.5.4. Ponuđene opcije za elemente aukcije vreme, trajanja aukcije, način slanja i način plaćanja, u zavisnosti od kriterijuma navedenih u tabeli, su:

10.5.6. Nepoštovanje ovih ograničenja se tretira kao kršenje Uslova korišćenja i podleže Sistemu sankcionisanja.
10.5.7. Nakon pokretanja aukcije, član ne može menjati sadržaj aukcije, već isključivo dodavati elemente kao što su: slika predmeta i opis predmeta aukcije.

10.6. PRAVO DAVANJA PONUDE NA AUKCIJI
10.6.1 Svaki član ima pravo davanja ponude na aukciji za svoje potrebe.
10.6.2 Broj aukcija na kojim član ima pravo davanja ponude je prikazan u tabeli:

* u toku dana, s tim da se ne računaju aukcije iz kategorija: kolekcionarstvo, numizmatika i filatelija.

11. Pravila tržišta

11.1. Objavljen sadržaj, ponude i kategorije
11.1.1. Limundo d.o.o. zadržava pravo da izbriše ponude, protivponude, tekst, slike ili bilo koji drugi materijal sa Limundo.com internet stranice u bilo kom trenutku bez posebnog obrazloženja. Ovo se odnosi naročito, ali se ne ograničava, na ponude smeštene u neodgovarajuću tržišnu kategoriju, ponude koje su očigledno neozbiljne, nepotpune ili se protive svrsi Limundo.com platforme, na ponude kojima se vrši, ili su na bilo koji način povezane sa vršenjem krivičnih dela i dr.
11.1.2. Povodom brisanja, ni član, niti bilo koje treće lice ne može ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahteve prema Limundo d.o.o. zbog navedenog brisanja.
11.1.3. Limundo d.o.o. takođe zadržava pravo da, bez prethodnog obaveštenja i bez obrazloženja preimenuje, podeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmeni ponudbenu kategoriju, kao i da premesti postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.

11.2. Izmene u trajanju ponuda
11.2.1. Limundo d.o.o. ima pravo, ali ne i obavezu, da produži ili skrati trajanje ponude, u meri neophodnoj za pravilno izvršenje relevantne ponude.

11.3. Vlasništvo nad ponuđenim predmetom
11.3.1. Prodavac sme nuditi samo one predmete koji su u njegovoj isključivoj svojini. Limundo d.o.o. ne vrši proveru niti snosi odgovornost za vlasništvo nad ponuđenim predmetom.

11.4. Istinita informacija o predmetu koji se nudi
11.4.1. Prodavac je obavezan da obezbedi istinite informacije o ponuđenom predmetu i da pruži potpune informacije o isplati i isporuci.
11.4.2. Svi znani nedostaci u vezi sa predmetom i ambalažom tj. pakovanjem, moraju se navesti.
11.4.3. Prodavac je dužan da objavi svoju ponudu u odgovarajućoj kategoriji predmeta na tržištu.

11.5. Zabrana višestrukog postavljanja
11.5.1. Zabranjeno je istovremeno postavljanje više istovetnih (ili sličnih) ponuda.
11.5.2. Limundo d.o.o. zadržava pravo da obriše takve ponude bez daljeg ispitivanja i bez prethodnog obaveštenja.

11.6. Zabrana prodaje predmeta pre završetka aukcije
11.6.1. Prodavac se obavezuje da tokom trajanja aukcije neće otuđiti predmet iz ponude, izvan aukcije i suprotno pravilima aukcije iz ovih Uslova korišćenja.

11.7. Postavljanje i naknade, Cenovnik
11.7.1. Postavljanje dodatnih opcija aukcija od strane člana, moguće je samo uz plaćanje posebne naknade prema Cenovniku.
11.7.2. U slučaju uspešno zaključenog ugovora, prodavac je obavezan da plati Limundo d.o.o. naknadu za obavljenu aukcijsku prodaju u skladu sa Cenovnikom.
11.7.3. Naknade dospevaju za plaćanje odmah po uspešnom završetku aukcije.
11.7.4. Cenovnik Limundo.com je sastavni deo ovih Uslova korišćenja. Limundo d.o.o zadržava pravo da izmeni Cenovnik portala Limundo.com u bilo koje vreme. Izmene Cenovnika se primenjuju na aukcije koje su započete posle objavljivanja izmenjenog Cenovnika.
11.7.5. Važeći Cenovnik se nalazi na internet adresi http://www.limundo.com/Pomoc/Cenovnik/653.
11.7.6. Naknada koja se naplaćuje od prodavca koji izbriše ili izmeni ponudu u periodu važenja ponude podleže Cenovniku koji je važio u trenutku brisanja ili izmene ponude.

11.8. Refundiranje naknade
11.8.1. Ukoliko kupac odustane od kupovine, ne želi da preuzme predmet, ne prihvata uslove koje je prodavac naveo u opisu aukcije ili na drugi način skrivi raskid ugovora, prodavac ima pravo da zahteva refundaciju provizije koja je obračunata u skladu sa Cenovnikom, a u vezi sa zaključenjem konkretnog ugovora.
11.8.2. Ako prodavac i kupac sporazumno raskinu ugovor ili do raskida ugovora dođe iz drugih razloga koji ovde nisu navedeni, prodavac ne može tražiti refundaciju u vezi sa zaključenjem konkretnog ugovora.

11.9. Povlačenje Ponude
11.9.1. Prodavac može izbrisati, tj. povući svoju ponudu sve dok nije data makar jedna protivponuda na tekućoj aukciji, po važećem Cenovniku.

11.10. Format protivponude
11.10.1. Protivponuda se daje na način naznačen na relevantnoj ponudbenoj stranici. Protivponude date u drugom formatu, naročito putem e-maila ili telefona, su nevažeće.

11.11. Obaveze u vezi sa protivponudom
11.12. Davalac protivponude se obavezuje da će kupiti ponuđeni predmet pod uslovima koje je naznačio prodavac. U slučaju da se obe strane naknadno usaglase oko drugačijih načina realizacije (načini plaćanja i transporta, troškovi isporuke i slično) smatra se da odustaju od posredovanja Limundo d.o.o. ukoliko dođe do spora.
11.12.1. Protivponuda obavezuje sve dok drugi član ne da višu protivponudu.
11.12.2. Jednom data protivponuda se ne može smanjiti ili povući ni na koji način.
11.12.3. Nevažeće protivponude neće se uzeti u obzir.
11.12.4. Limundo d.o.o. neće posredovati u rešavanju sporova nastalih iz ugovora zaključenih između kupca i prodavca sa uslovima koji su usaglašeni mimo onih određenih u ponudi na platformi Limundo.com.

12. Ugovor

12.1. Zaključenje ugovora
12.1.1. Ugovor između prodavca i člana sa najvišom protivponudom (koji postaje kupac) smatra se zaključenim i stupa na snagu odmah po isteku aukcije i u tom smislu nisu potrebna nikakva dodatna obaveštenja.

12.2. Sadržina ugovora i osnovne obaveze
12.2.1. Sadržinu zaključenog ugovora između prodavca i kupca čine: podaci o prodavcu i kupcu, opis predmeta ugovora, uslovi koje je u ponudi naveo prodavac, onako kako su objavljeni na internet stranici koja je sadržala ponudu u trenutku kada je kupac dao svoju protivponudu, kupoprodajnu cenu, kao i druge odredbe o kojima su se prodavac i kupac dogovorili pre zaključenja ugovora, ako ih ima (u kom slučaju obe strane odustaju od posredovanja Limundo d.o.o. u slučaju nastanka spora).
12.2.2. Prodavac se obavezuje da kupcu prenese svojinu nad predmetom, oslobođenu od bilo kakvih prava trećih lica, u zamenu za kupoprodajnu cenu.
12.2.3. Prenos naknade koju prodavac duguje Limundo d.o.o. na kupca nije dozvoljen i stoga ne može biti predmet njihovog ugovora.
12.2.4. Kupoprodajna cena uključuje porez na dodatnu vrednost i druge primenjive poreze na aukcijsku prodaju ili prenos vlasništva.

12.3. Opis predmeta
12.3.1. Opis predmeta je deo ugovora i prodavac ima obavezu da obezbedi da predmet odgovara opisanim karakteristikama.
12.3.2. Ukoliko prodavac ne garantuje za neki podatak, to se mora jasno naznačiti inače će se smatrati da prodavac garantuje i za taj podatak.
12.3.3. Prodavac je odgovoran za nedostatak Predmeta koji nije opisao u ponudi, a koji utiče na njegovu vrednost ili redovnu upotrebu, a u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača.

12.4. Ostale odredbe
12.4.1. Rizik propasti predmeta prelazi na kupca u momentu isporuke, ili u momentu kada je isporuka pokušana, ali krivicom kupca nije izvršena.
12.4.2. Kupoprodajna cena obuhvata sve fiskalne i parafiskalne namete i kupac ih ne plaća dodatno.
12.4.3. Za ugovor između prodavca i kupca merodavno je pravo Republike Srbije.

13. Izvršavanje ugovora

13.1. Opšte napomene
13.1.1. Ugovorne strane su obavezne da se u svemu pridržavaju Uslova korišćenja i Uputstva za korišćenje Limunda, kao i svojih obaveza u vezi sa kupoprodajnim ugovorom.
13.1.2. U slučaju odstupanja od prethodne tačke, Limundo d.o.o. neće posredovati u rešavanju spora između članova.

13.2. Komunikacija
13.2.1. Nakon okončanja aukcije, kupac je dužan da u roku određenom Uputstvom za korišćenje prvi kontaktira prodavca.
13.2.2. Svi rokovi vezani za komunikaciju, izvršenje ugovora, žalbe i ocenjivanje, navedeni su u Uputstvu za korišćenje Limunda i Kupinda.

13.3. Datum dospeća
13.3.1. Osim ako prodavac i kupac ne dogovore drugačije, ugovorna obaveza prodavca prema kupcu kao i kupca prema prodavcu mora se izvršiti na odgovarajući način i u potpunosti u roku od 10 dana od dana zaključenja ugovora.
13.3.2. U slučaju dogovorene promene rokova iz Uslova korišćenja i Uputstava za korišćenje platformi Limunda i Kupinda, Limundo d.o.o. neće posredovati u rešavanju mogućih sporova između članova.

13.4. Raskid ugovora
13.4.1. Kad jedna strana ne ispuni svoju obavezu iz ugovora, druga strana može zahtevati ispunjenje obaveza ili raskinuti ugovor prostom izjavom, osim u slučaju da je do neispunjenja došlo krivicom tog člana (npr. nije se pojavio na dogovorenom sastanku za primopredaju ili nije saugovaraču dostavio tražene podatke o računu u banci).

13.5. Mane predmeta
13.5.1. Svaki član ima sva zakonom zagarantovana prava u vezi sa manom predmeta i ta prava može ostvarivati u zakonom predviđenim postupcima i u zakonom datim rokovima. Limundo d.o.o. može dobrovoljno posredovati u rešavanju eventualnih problema između članova povodom pitanja mana predmeta ako mu se nezadovoljni član obrati žalbom u roku koji je određen u Uputstvu za korišćenje Limunda i Kupinda. Posredovanje Limunda d.o.o. ne utiče na pravo člana na sudsku zaštitu svojih prava.
13.5.2. Limundo d.o.o. neće posredovati povodom ugovora sa uslovima koji su usaglašeni mimo onih koji su određeni u ponudi i mimo ovih Uslova korišćenja.
13.5.3. Ukoliko se na predmetu pojavi neki nedostatak koji nije pomenut u opisu predmeta, a koji drastično smanjuje ili poništava vrednost ili svrsishodnost predmeta, ili predmet nema osobine navedene u ugovoru u skladu sa Uslovima korišćenja i važećim Pravilima Limundo.com i Kupindo.com, kupac će, u roku koji je određen u Uputstvu za korišćenje, zahtevati od prodavca da otkloni nedostatak o svom trošku.
13.5.4. Limundo d.o.o. zadržava pravo da suspenduje članski status prodavca ukoliko prodavac ne sarađuje sa kupcem na način predviđen u ovom članu.

14. Kupindo platforma

14.1. Opis platforme
14.1.1. Kupindo.com je platforma društva Limundo d.o.o. koja se nalazi na internet adresi http://www.Kupindo.com i zvanična je internet platforma društva Limundo d.o.o..
14.1.2. Kupindo.com je platforma namenjena uspostavljanju tržišta i posredovanju između lica koja se bave kupovinom i prodajom predmeta i usluga (u daljem tekstu: predmet).
14.1.3.Limundo d.o.o. omogućava korišćenje usluga i sadržaja Kupindo.com platforme, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja.
14.2. Korišćenje određenih opcija Kupindo platforme podleže naplati u skladu sa ovim Uslovima korišćenja i Cenovnikom usluga Kupindo.com platforme.

14.3. Prodaja
14.3.1. Prodaja na Kupindo.com tržištu započinje objavljivanjem ponude od strane prodavca.
14.3.2. Ponuda sadrži sledeće obavezne elemente: naslov, cenu, lager, opis, stanje predmeta, načine slanja, načine plaćanja, jednu fotografiju kao i druge karakteristike koje su određene u zavisnosti od kategorije u kojoj se predmet postavlja, a sve u skladu sa važećim Uslovima korišćenja Limundo d.o.o.
14.3.3. U cenu ponude nisu uključeni troškovi transporta, ostali manipulativni troškovi i drugi troškovi koji na njih utiču. Ponuda se sačinjava na srpskom jeziku.
14.3.4. Objavljivanjem ponude, prodavac preuzima obavezu da zaključi ugovor o prodaji ponuđenog predmeta sa kupcem.

14.4. Pravo kreiranja ponude
14.4.1. Svaki član koji ima to pravo, može kreirati, postaviti i menjati svoje ponude, za svoje potrebe. Član je u obavezi da kreira ponudu u skladu sa tačkom
14.3.2., a sve u skladu sa važećim Uslovima korišćenja Limundo d.o.o.
14.4.2. Svaki član je dužan da ispuni svoje obaveze na način i pod uslovima koji su važili u trenutku zaključenja ugovora.
14.4.3. Ponuđene opcije za elemente predmeta: način slanja, način plaćanja i maksimalni broj mogućih aktivnih predmeta, u zavisnosti od kriterijuma navedenih u tabeli su:

14.4.4. Nepoštovanje ovih ograničenja se tretira kao kršenje Uslova korišćenja i sankcioniše se u skladu sa Sistemom sankcionisanja.

14.5. PRAVO KUPOVINE
14.5.1 Svaki član ima pravo kupovine za svoje potrebe.
14.5.2 Broj predmeta koje član ima pravo da kupi prikazani su u tabeli:

* u toku dana, s tim da se ne računaju predmeti iz potkategorija: kolekcionarstvo, numizmatika i filatelija.

15. Pravila tržišta

15.1. Objavljen sadržaj, ponude i kategorije
15.1.1. Limundo d.o.o. zadržava pravo da izbriše ponude, tekst, slike ili bilo koji drugi materijal sa Kupindo.com internet stranice u bilo kom trenutku bez posebnog obrazloženja. Ovo se odnosi naročito, ali se ne ograničava, na ponude smeštene u neodgovarajuću kategoriju, ponude koje su očigledno neozbiljne, nepotpune, protive se svrsi Kupindo.com platforme ili se nalaze u Listi zabranjenih predmeta, sadržaja i ponašanja
15.1.2. Povodom navedenog brisanja, član, niti bilo koje treće lice, ne mogu ostvarivati bilo kakva prava ili zahteve prema Limundo d.o.o. zbog navedenog brisanja.
15.1.3. Limundo d.o.o. takođe zadržava svoje pravo da, bez prethodnog obaveštenja i bez obrazloženja preimenuje, podeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmeni ponudbenu kategoriju, kao i da premesti postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.

15.2. Vlasništvo nad ponuđenim predmetom
15.2.1. Prodavac sme nuditi samo one predmete koji su u njegovoj isključivoj svojini. Limundo d.o.o. ne vrši proveru niti snosi odgovornost za vlasništvo nad ponuđenim predmetom.

15.3. Istinita informacija o predmetu koji se nudi
15.3.1. Prodavac je obavezan da obezbedi istinite informacije o ponuđenom predmetu i da pruži potpune informacije o isplati i isporuci.
15.3.2. Svi znani nedostaci u vezi sa predmetom ili ambalažom tj. pakovanjem moraju se navesti.
15.3.3. Prodavac je obavezan da objavi svoju ponudu u odgovarajućoj kategoriji predmeta na tržištu.
15.3.4. Član je saglasan da Kupindo.com, kod postavljanja ponude dopuni podatke o predmetu informacijama iz baze podataka, u kategorijama gde je to moguće i gde postoje tehnički uslovi za pružanje te usluge.
15.3.5. Član je takođe saglasan da svi podaci o predmetu koje unese u ponudu, a koji nije u bazi podataka Kupinda.com, postanu deo baze podataka Kupinda.com o predmetima iz tih kategorija tako da budu dostupni svim članovima koji će ubuduće nuditi takav predmet.

15.4. Zabrana višestrukog postavljanja
15.4.1. Zabranjeno je istovremeno postavljanje više istovetnih (ili sličnih) ponuda.
15.4.2. Limundo d.o.o. zadržava pravo da obriše takve ponude bez daljeg ispitivanja i bez prethodnog obaveštenja.

15.5. Postavljanje i naknade, Cenovnik
15.5.1. Postavljanje dodatnih opcija prodaje od strane člana, moguće je samo uz plaćanje posebne naknade prema Cenovniku.
15.5.2. U slučaju uspešno zaključenog ugovora, prodavac je takođe obavezan da plati Limundo d.o.o. naknadu za obavljenu prodaju u skladu sa gore pomenutim Cenovnikom.
15.5.3. Naknade dospevaju za plaćanje od strane prodavca odmah po uspešnom završetku prodaje.
15.5.4. Cenovnik Kupindo.com je sastavni deo ovih Uslova korišćenja. Limundo d.o.o. zadržava pravo da izmeni Cenovnik u bilo koje vreme.
15.5.5. Na obračun provizija se primenjuje Cenovnik koji važi u trenutku prodaje.
15.5.6. Važeći Cenovnik se nalazi na internet adresi http://www.kupindo.com/Pomoc/Cenovnik/6
15.5.7. Naknada koja se naplaćuje od prodavca koji izbriše ili izmeni ponudu u periodu važenja ponude podleže Cenovniku koji je važio u trenutku brisanja ili izmene ponude.

15.6. Refundiranje naknade
15.6.1. Ukoliko kupac odustane od kupovine, ne želi da preuzme predmet, ne prihvata uslove koje je prodavac naveo u opisu predmeta ili na koji drugi način skrivi raskid ugovora, prodavac ima pravo da zahteva refundaciju nadoknade koja je obračunata u skladu sa Cenovnikom, a u vezi sa zaključenjem konkretnog ugovora.
15.7. Ako prodavac i kupac sporazumno raskinu ugovor, ili do raskida ugovora dođe iz drugih razloga koji ovde nisu navedeni, prodavac ne može tražiti refundaciju u vezi sa zaključenjem konkretnog ugovora.

15.8. Zaključenje ugovora
15.8.1. Ugovor između prodavca i kupca smatra se zaključenim momentom kada kupac potvrdi svoju volju da zaključi kupoprodajni ugovor o kupovini izabranog predmeta klikom na dugme “Kupi” i potvrđivanjem kupovine klikom na dugme “Potvrdi”, bez daljih obaveštavanja.

15.9. Sadržina ugovora
15.9.1. Sadržinu zaključenog ugovora između prodavca i kupca čine: cena, opis relevantnog predmeta i uslovi koje je naveo prodavac, onako kako su objavljeni na internet stranici koja je sadržala ponudu u trenutku kada je kupac kliknuo na dugme “Kupi”, i opcije kupovine, varijante i količinu za koje se opredelio kupac, nakon čega je kliknuo na dugme “Potvrdi” kao i druge odredbe o kojima su se prodavac i kupac dogovorili pre zaključenja ugovora, ako ih ima (u kom slučaju obe strane odustaju od posredovanja Limundo d.o.o. u slučaju nastanka spora).
15.9.2. Prodavac ima obavezu da kupcu prenese svojinu nad predmetom, oslobođenu od bilo kakvih prava trećih lica, u zamenu za kupoprodajnu cenu.
15.9.3. Prenos naknade koju prodavac duguje Limundo d.o.o. na kupca nije dozvoljen i stoga ne može biti predmet njihovog ugovora. Kupoprodajna cena uključuje porez na dodatnu vrednost i druge primenjive poreze na prodaju ili prenos vlasništva.

15.10. Opis predmeta
15.10.1. Opis predmeta je deo ugovora i prodavac ima obavezu da obezbedi da predmet odgovara opisanim karakteristikama.
15.10.2. Ukoliko prodavac ne garantuje za neki podatak, to se mora jasno naznačiti inače će se smatrati da prodavac garantuje i za taj podatak.
15.10.3. Prodavac je odgovoran za nedostatak predmeta koji nije opisao u ponudi, a koji utiče na njegovu vrednost ili redovnu upotrebu, a u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača.

15.11. Ostale odredbe
15.11.1. Rizik propasti predmeta prelazi na kupca u momentu isporuke, ili u momentu kada je isporuka pokušana ali krivicom kupca nije izvršena.
15.11.2. Kupoprodajna cena obuhvata sve fiskalne i parafiskalne namete i kupac ih ne plaća dodatno.
15.11.3. Za ugovor između prodavca i kupca merodavno je pravo Republike Srbije.

16. Izvršavanje ugovora

16.1. Opšte napomene
16.1.1. Ugovorne strane su obavezne da se u svemu pridržavaju Uslova korišćenja i Uputstva za korišćenje Kupinda, kao i svojih obaveza u vezi sa kupoprodajnim ugovorom.
16.1.2. U slučaju odstupanja od prethodne tačke, Limundo d.o.o. neće posredovati u rešavanju spora između članova.

16.2. Komunikacija
16.2.1. Nakon izvršene kupovine, kupac je dužan da u roku koji je određen Uputstvom za korišćenje, prvi kontaktira prodavca.
16.2.2. Svi rokovi vezani za komunikaciju, izvršenje ugovora, žalbe i ocenjivanje, navedeni su u Uputstvima za korišćenje Limunda i Kupinda.

16.3. Datum dospeća
16.3.1. Osim ako prodavac i kupac ne dogovore drugačije, ugovorna obaveza prodavca prema kupcu, kao i kupca prema prodavcu, mora se izvršiti na odgovarajući način i u potpunosti u roku od 10 dana od dana zaključenja ugovora.
16.3.2. U slučaju dogovorene promene rokova iz Uslova korišćenja i Uputstava za korišćenje Limunda i Kupinda, Limundo d.o.o. neće posredovati u rešavanju mogućih sporova između članova.
16.4. Raskid ugovora
16.4.1. Kad jedna strana ne ispuni svoju obavezu iz ugovora, druga strana može zahtevati ispunjenje obaveza ili raskinuti ugovor prostom izjavom, osim u slučaju da je do neispunjenja došlo krivicom tog člana (npr. nije se pojavio na dogovorenom sastanku za primopredaju ili nije saugovaraču dostavio tražene podatke o računu u banci).

16.5. Mane predmeta
16.5.1. Svaki član ima sva zakonom zagarantovana prava u vezi sa manama predmeta i ta prava može ostvarivati u zakonom predviđenim postupcima i u zakonom datim rokovima. Limundo d.o.o. će dobrovljno posredovati u rešavanju eventualnih problema između članova povodom pitanja mana predmeta, ako mu se nezadovoljni član obrati žalbom u roku datom u Uputstvima za korišćenje Limunda i Kupinda.
16.5.2. Limundo d.o.o. neće posredovati povodom ugovora sa uslovima koji su usaglašeni mimo onih koji su određeni u ponudi i mimo ovih Uslova korišćenja.
16.5.3. Ukoliko se na predmetu pojavi neki nedostatak koji nije pomenut u opisu predmeta, a koji drastično smanjuje ili poništava vrednost ili svrsishodnost predmeta, ili predmet nema osobine navedene u ugovoru u skladu sa Uslovima korišćenja i Uputstvom za korišćenje i važećim pravilima Limundo.com, kupac će u roku određenom Uputstvom za korišćenje zahtevati od prodavca da otkloni nedostatak o svom trošku.
16.5.4. Limundo d.o.o. zadržava pravo da suspenduje članski status prodavca ukoliko prodavac ne sarađuje sa kupcem na način predviđen u ovom članu.

17. Limundo cash

17.1. Limundo Cash (skraćeno LC ) je sistem za plaćanje predmeta odnosno proizvoda na internetu.
17.2. LC služi kao posrednik za prosleđivanje novca od kupca ka prodavcu za kupoprodaju obavljenu na propisan način preko platformi Limundo.com i Kupindo.com.

17.3. Osnovna pravila korišćenja
17.3.1. Korišćenjem LC sistema član prihvata sva pravila i garantuje da su dati podaci potrebni za obavljanje transakcije verodostojni, potpuni i tačni.
17.3.2. Na novčana sredstva uplaćena od strane kupca na račun LC-a, ne teče kamata koja bi išla u korist ili na štetu kupca / prodavca.
17.3.3. Za korišćenje LC-a, potreban je važeći tekući račun koji se vodi na ime člana.

17.4. Ovlašćenje
17.4.1. Uplaćivanjem novčanih sredstava na poseban račun koji je Limundo d.o.o. otvorio samo za svrhe LC-a, kupac ovlašćuje Limundo d.o.o. da na račun prodavca prenese iznos uplaćen na ime tačne cene proizvoda.

17.5. Prosleđivanje sredstava
17.5.1. Kupac ovlašćuje Limundo d.o.o. da novčana sredstva uplaćena na ime cene proizvoda prenese na račun prodavca najkasnije u roku od 4 dana od dana uplate.
17.5.2. Limundo d.o.o. prenosi na račun prodavca celokupan iznos koji je kupac uplatio na ime cene proizvoda.
17.5.3. U slučaju da kupac, najkasnije u roku od 4 dana od uplate novčanih sredstava na LC račun, podnese žalbu da proizvod nije isporučen ili da nije u navedenom stanju, pokreće se postupak reklamacije (detaljno regulisano u stavci Reklamacije).
17.5.4. Prodavac ovlašćuje Limundo d.o.o da novčana sredstva uplaćena na ime cene proizvoda vrati kupcu u slučaju da nije u mogućnosti da ispuni svoje obaveze.

17.6. Reklamacije
17.6.1. Limundo d.o.o. će razmatrati samo blagovremene i dozvoljene žalbe.
17.6.2. Žalba je blagovremena ako je podneta u roku od 4 dana od dana uplate novčanih sredstava na LC račun.
17.6.3. Žalba je dozvoljena ako je:

- proizvod poslat poštom ili kurirskom službom, a u skladu sa uslovima aukcije tj. prodaje i ako pošiljalac poseduje dokaz o poslatom proizvodu;

- proizvod poslat na adresu kupca koja je dobijena od strane Limundo d.o.o.

17.6.4. Limundo d.o.o. je ovlašćen da od kupca/prodavca traži sve informacije i dokumenta koji su potrebni za rešavanje.
17.6.5. Limundo d.o.o. je ovlašćen da u slučaju pokretanja postupka reklamacije, nakon provere navoda žalbe, donese odluku u korist prodavca ili kupca.
17.7. Limundo d.o.o. će u slučaju da postupak reklamacije ne bude uspešno okončan u roku predviđenom Pravilnikom primljena novčana sredstva na ime cene proizvoda vratiti, odnosno uplatiti na račun kupca, ali samo u slučaju ako kupac, koji je uredno primio proizvod, dostavi dokaz da je isti vratio prodavcu.

17.8. Odgovornost Limundo d.o.o.
17.8.1. Limundo d.o.o. ne odgovara za sadržaj paketa koji prodavac dostavlja kupcu.
17.8.2. LC nije garancija da će kupcu biti dostavljen proizvod koji je licitirao.
17.8.3. Limundo d.o.o. i Limundo Cash nisu ugovorne strane u ugovoru zaključenom između prodavca i kupca.
17.8.4. Limundo d.o.o. ne odgovora za greške u procenama tokom reklamacije, za bilo koju preduzetu radnju.

17.9. Odgovornost korisnika
17.9.1. Korisnik LC prihvata korišćenje ovog sistema na sopstvenu odgovornost.
17.9.2. Limundo d.o.o. ima ekskluzivno i diskreciono pravo da uskrati korisnicima pristup i mogućnost korišćenja LC sistema.
17.9.3. Rizik propasti ili oštećenja proizvoda pri transportu snosi organizacija koja vrši transport proizvoda, odnosno transportna služba.

17.10. Troškovi korišćenja Limundo Cash sistema
17.10.1. Prodavac je obavezan da Limundu d.o.o. plati samo troškove naknade za korišćenje računa za plaćanje preko LC sistema koju određuje banka u kojoj prodavac ima otvoren račun.
17.10.2. Fizička lica koja imaju otvoren račun kod Banca Intesa i taj račun koriste za LC, nemaju troškove naknade za transakcije koje se obavljaju putem LC sistema.
17.10.3. Navedeni troškovi se skidaju sa Limundo računa prodavca.
17.10.4. U slučaju da kupac nije uplatio kupoprodajnu cenu u tačnom iznosu kompletna uplata se vraća kupcu, a na ime troškova obrade sa Limundo računa kupca naplaćuje se iznos u skladu sa važećim Cenovnikom u tom trenutku.
17.10.5. Ukoliko se otkazuje transakcija, nakon što je uplata već izvršena, troškovi povraćaja novca padaju na člana koji je odgovoran za otkazivanje Limundo Cash transakcije.

18. Forum

18.1. Na sve posetioce Limundo foruma (Limundo Cafe-a) se primenjuju ovi Uslovi korišćenja, kao i Pravila Cafe-a koja se nalaze na adresi http://www.limundo.com/Cafe/cafe-thread-Pravilnik-Cafe-a-od-30-5-235630_poslednji

19. Sistem ocenjivanja

19.1. Sistem ocenjivanja postoji kako bi članovi ocenjivali jedni druge. Limundo d.o.o. ni pod kojim uslovima ne ocenjuje članove.
19.2. Sistemom ocenjivanja članovi na Limundo.com i Kupindo.com platformama ocenjuju kupoprodajni proces, da li je u skladu sa Uslovima korišćenja i Uputstvom za korišćenje.
19.3. Članovi su dužni da izvrše ocenjivanje. Neizvršavanje te dužnosti povlači sankciju u smislu Sistema sankcionisanja iz ovih Uslova korišćenja.
19.4. Ocenjivanje se obavlja u roku propisanom Uputstvima za korišćenje Limunda i Kupinda.
19.5. Sva pravila u vezi sa ocenjivanjem, data su u Uputstvima za korišćenje Limunda i Kupinda.

20. Kršenja uslova korišćenja

20.1. Zabranjeni predmeti, sadržaji i ponašanja i sistem sankcionisanja
20.1.1. Listom zabranjenih predmeta, sadržaja i ponašanja, koja se nalazi u dokumentu http://www.limundo.com/fajlovi/Lista_zabranjenih_predmeta_sistem_sankcionisanja.pdf određeni su predmeti čija trgovina posredstvom Limundo.com i Kupindo.com platforme nije dozvoljena, kao i sadržaji i ponašanja koja nisu dozvoljena, te metode sankcionisanja takvih pojava unutar ove platforme.
20.1.2. Lista zabranjenih predmeta, sadržaja i ponašanja nije konačna i može se menjati bez posebnog obaveštenja članova. Član se obavezuje da pre kreiranja ponude proveri da li se predmet koji će se prodavati nalazi na Listi zabranjenih predmeta, sadržaja i ponašanja.
20.1.3. Limundo d.o.o. zadržava pravo da ukloni ponudu, kao i pojedinačne sadržaje unutar ponude, čak i ako se u tom trenutku ne nalaze na listi zabranjenih predmeta, bez posebnog obrazloženja.
20.1.4. Zabranjena je ponuda predmeta čija prodaja, kupovina, držanje ili korišćenje predstavlja kršenje propisa Republike Srbije.
20.1.5. Svaka ponuda može biti obrisana i na izričit zahtev državnih organa Republike Srbije.
20.1.6. Kršenje pravila Limundo.com i Kupindo.com platformi se sankcioniše jedinstvenim sistemom sankcionisanja unutar platformi.
20.1.7. Prekršaji na Limundo.com i Kupindo.com platformama, vrednuju se po jedinstvenom sistemu sankcionisanja. Listom zabranjenih predmeta, sadržaja i ponašanja i sistema sankcionisanja, koja se nalazi u dokumentu http://www.limundo.com/fajlovi/Lista_zabranjenih_predmeta_sistem_sankcionisanja.pdf određene su sankcije za sadržaje i ponašanja koja nisu dozvoljena, te metode sankcionisanja takvih pojava unutar ove platforme.

20.1. Rizici na Limundu
20.1.1. Pored svih predostrožnosti, kontrola i usavršenih procedura provere, postoji rizik da dođe do obmane naših sistema. Kako bi se rizici sveli na minimum Limundo d.o.o. preporučuje: sva plaćanja i slanja potrebno je obavljati u skladu sa opcijama koje su navedene u aukciji ili ponudi prodaje, u suprotnom Limundo d.o.o. neće razmatrati žalbe. Kupoprodaje koje su obavljene van platformi društva Limundo d.o.o. su van njegove nadležnosti. Limundo d.o.o. ne razmatra žalbe po tom osnovu već ih tretira kao kršenje pravila Limunda. Plaćanje i slanje paketa na adrese koje su različite od onih koje je član dobio od sistema, Limundo d.o.o. smatra rizičnim i ne upušta se u razmatranje žalbi zbog problema nastalih iz takve kupoprodaje. Ne razmatramo žalbe na predmete koji su lično preuzeti i time od kupca prilikom primopredaje provereni.
20.2. Kršenje uslova korišćenja podleže sankcijama predviđenim glavom Sistem sankcionisanja.
20.3. Limundo d.o.o. zadržava pravo da uskrati usluge korišćenja svojih platformi bilo kom članu zbog kršenja uslova korišćenja, bez prethodnog upozorenja i obrazloženja.

21. Prelazne i završne obaveze

21.1. Limundo d.o.o. ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na internet prezentaciji i poslati e-mail svim već registrovanim članovima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.
21.2. Ukoliko već registrovani član u navedenom roku ne da izričit odgovor (klikom na verifikacioni link), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja.
21.3. Ukoliko već registrovan član izričito (klikom na verifikacioni link) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestalo članstvo, da se gase sva dosadašnja prava i dospevaju sve neizmirene obaveze, te će članstvo biti prekinuto po prethodnim Uslovima korišćenja.
21.4. Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuje se važeće zakonodavstvo Republike Srbije.
21.5. Na sve sporove do kojih može doći između Limundo d.o.o. i člana u vezi sa korišćenjem Limundo d.o.o. platformi kao i članova međusobno, primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Strane se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za sporove između pravnih lica, odnosno Prvi osnovni sud u Beogradu za sporove između fizičkih lica, ili fizičkih i pravnih lica.
21.6. Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na internet stranama Limundo d.o.o. internet platformi.

U Beogradu 24.12.2012. godine.
LIMUNDO D.O.O. BEOGRAD
DIREKTOR
Vladimir Nikolić