LimundoGrad d.o.o.

Sedište
Vladimira Popovića 6
11070 Beograd, Srbija

Kontakt
011 404 78 00

Fax
011 404 78 19

Šifra delatnosti: 4791
Opis delatnosti: Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta
Matični broj: 20083301
PIB: 104085073
PDV broj: 535524085

Banca Intesa
160-216125-49

 • Uslovi korišćenja 21.05.2018. (PDF)
 • Uslovi korišćenja 21.03.2019. (PDF)
 • Lista nedozvoljenih ponašanja 24.07.2017. (PDF)
 • Uputstvo za korišćenje Limunda 21.05.2018. (PDF)
 • Uputstvo za korišćenje Limunda 21.03.2019. (PDF)
 • Pravilnik o privatnosti 21.05.2018. (PDF)Na osnovu Zakona o privrednim društvima,
Direktor LimundoGrad d.o.o. Beograd dana 21.05.2018. godine doneo je Uslove korišćenja kako sledi


Uslovi korišćenja LimundoGrad d.o.o.

1. Opšte odredbe

Ovim uslovima korišćenja uređuju se opšti uslovi za članstvo, način registracije članova, prava i obaveze članova, način vršenja kupoprodaje, način obračuna naknade (provizije), pravila privatnosti, zaštita autorskog i srodnih prava, i ostala bitna pitanja koja su od značaja za funkcionisanje i korišćenje internet Platformi Limundo.com, Kupindo.com, Limundo Café, LimundoGrad Platforme, LimundoGrad Blog i Internet prodavnica, kao i posebna pravila korišćenja svake od tih Platformi (u daljem tekstu zbirno nazvane: Platforme), koje posluju u okviru sistema privrednog društva LimundoGrad d.o.o. Beograd, MB: 20083301, PIB: 104085073, sa registrovanim sedištem na adresi Vladimira Popovića 6, Novi Beograd, Beograd sa registrovanom delatnošću trgovina na malo posredstvom pošte i interneta i koji posluje kao pružalac usluge informacionog društva u skladu sa propisima koji uređuju elektronsku trgovinu (u daljem tekstu: LimundoGrad d.o.o) i kao takvi predstavljaju odredbe ugovora između LimundoGrad d.o.o. i svakog pojedinog člana, kojim se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem navedenih Platformi.

Radi izbegavanja svake sumnje, Uslovi korišćenja LimundoGrad d.o.o. (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja) se primenjuju na sve Platforme u vlasništvu LimundoGrad d.o.o. i celokupni sadržaj objavljen na ovim Platformama, kao i na sve prateće usluge. Uslovi korišćenja uređuju opšta pravila za korišćenja svih Platformi, kao i posebna pravila korišćenja svake od pojedinačnih, a polazeći od njihovih specifičnosti.

Svako korišćenje Platformi LimundoGrad d.o.o. u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža LimundoGrad d.o.o. i kršenjem Uslova korišćenja.

Platforme su namenjene realizaciji kupoprodaje putem interneta i drugim sredstvima komunikacije, edukaciji korisnika o načinu korišćenja usluga informacionog društva (naročito usluga elektronske trgovine) i promociji elektronske trgovine.

Registracijom za pristup Platformi za kupoprodaju, jednokratnim pristupom Platformama radi realizovanja kupoprodaje (kupovina korišćenjem opcije “Gost”), pristupom Platformama putem drugih kanala elektronske komunikacije radi realizovanja kupoprodaje (kupovina putem telefona), kao i pristupom Platformama u informativne i edukativne svrhe, korisnik izjavljuje da je obavešten o sadržini Uslova korišćenja, te da ujedno prihvata njegove odredbe, a obavezan je da prilikom korišćenja Platformi u bilo koje svrhe poštuje i važeće propise Republike Srbije.

Korisnicima Servisa smatraju se:

 • Članovi, odnosno pravna ili fizička lica koja su se registrovala radi vremenski neograničenog korišćenja Platformi (do prestanka članstva), a u svrhe kupoprodaje i koja nakon registracije prijavom pristupaju tim Platformama, a na način propisan ovim Uslovima korišćenja, Uputstvom za korišćenje Limunda i Kupinda i drugim dokumentima koji uređuju način njihovog funkcionisanja;

 • Gosti, odnosno lica koja jednokratno pristupaju Platformama bez registracije, radi obavljanja kupovine na sajtovima, a sve u skladu sa uslovima i na način propisan ovim Uslovima korišćenja, Uputstvom za korišćenje Limunda i Kupinda i drugim dokumentima koji uređuju način njihovog funkcionisanja;

 • Telefonski korisnici koji u svrhu realizacije kupoprodaje korišćenjem Platforme Kupindo ili realizacije kupoprodaje putem Internet prodavnice, kontaktiraju sa LimundoGrad d.o.o, bez registracije, a na način i pod uslovima propisanim ovim Uslovima korišćenja, Uputstvom za korišćenje Limunda i Kupinda i drugim dokumentima koji uređuju način njihovog funkcionisanja;

 • Posetioci, odnosno lica koja pristupaju Platformama, bez registracije/prijave, radi korišćenja Platformi u edukativne i informativne svrhe, na koja se Uslovi korišćenja primenjuju shodno, odnosno samo tamo gde ima mesta njihovoj primeni.

LimundoGrad d.o.o. posluje u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a prvenstveno u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini.

2. Ograničenje odgovornosti LimundoGrad d.o.o.

LimundoGrad d.o.o. pruža usluge u vezi sa realizacijom elektronske trgovine i predstavlja pružaoca usluge informacionog društva u smislu Zakona o elektronskoj trgovini, koji obavlja poslove u vezi sa elektronskom trgovinom.

Korišćenje svih Platformi LimundoGrad d.o.o. je na isključivu odgovornost korisnika.

LimundoGrad d.o.o. preko svojih zvaničnih Platformi može postavljati predmete radi prodaje koristeći se svim dozovljenim opcijama uz poštovanje ovih Uslova korišćenja.

LimundoGrad d.o.o. ne garantuje neprekidnost korišćenja Platformi, niti je na bilo koji način odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost bilo kojeg pojedinačnog Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istih, kao ni za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe ovih Platformi.

LimundoGrad d.o.o. nije odgovoran za tehničke probleme koji su posledica problema u pružanju usluge elektronskih komunikacija, a koje mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući tu i sistemski sat, budući da je to odgovornost operatora elektronskih komunikacija (operatori internet usluge) u skladu sa propisima koji uređuju oblast elektronskih komunikacija.

LimundoGrad d.o.o. ne garantuje za tačnost, pouzdanost i ažurnost podataka koje korisnici unose prilikom registracije na Platforme, a sami Korisnici se prihvatanjem ovih Uslova korišćenja saglašavaju da su dužni da prilikom registracije unesu tačne podatke, te da LimundoGrad d.o.o. nije ni na koji načinodgovoran za direktnu ili indirektnu štetu koja je unosom netačnih podataka nastupila za drugog korisnika ili bilo koje treće lice.

LimundoGrad d.o.o, kao pružalac usluge informacionog društva, nije odgovoran za bilo koji sadržaj koji objavljuju ili dele sami korisnici (uključujući, ali se ne ograničavajući na fotografije, opise predmeta, komentare i druge korisnički generisane sadržaje), budući da ne inicira prenos korisničkih sadržaja, ne vrši odabir korisničkih sadržaja koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u korisničkim sadržajima, niti bira samog primaoca korisničkog sadržaja.

LimundoGrad d.o.o. ne odgovara za štetu ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Korisnik se prihvatanjem ovih Uslova korišćenja saglašava da LimundoGrad d.o.o. ne može biti odgovoran za ponašanje korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Platforma ili sve Platforme, mogu biti privremeno nedostupne ili dostupne u ograničenom obimu, a zbog redovnog održavanja sistema ili u slučaju njegovog unapređenja. O privremenoj ili ograničenoj dostupnosti Platformi, LimundoGrad d.o.o. će blagovremeno obavestiti korisnike, putem objave na svojim internet stranicama, društvenim mrežama ili na drugi pogodan način.

LimundoGrad d.o.o. zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa svojih Platformi, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog ili naknadnog odobrenja ili obaveštenja, vodeći se dobrim poslovnim običajima, a naročito radi očuvanja integriteta Platformi, bezbednosti podataka i redovnog servisiranja.

3. Ugovorni odnos

Registracijom za korišćenje Platformi radi kupoprodaje, jednokratnim pristupom Platformama radi realizovanja kupoprodaje, pristupom Platformama putem drugih kanala elektronske komunikacije radi realizovanja kupoprodaje, kao i pristupom Platformama u informativne i edukativne svrhe (gde je primenjivo), Korisnici pristaju na ove Uslove korišćenja i na taj način sa pružaocem usluge informacionog društva zaključuju ugovor po pristupu.

4. Zaštita prava

LimundoGrad d.o.o. će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

 • na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan;

 • nadležnom organu na zahtev dostaviti podatke o članu čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, a sve u skladu sa politikom arhiviranja LimundoGrad d.o.o, zakonima Republike Srbije i drugim važećim propisima.

5. Obrada i zaštita podataka o ličnosti

Pravilnik o privatnosti je sastavni deo ovih Uslova korišćenja.Prihvatanjem Uslova korišćenja, korisnik se saglašava da je obavešten i da prihvata pravila u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti propisana ovim Pravilnikom.

6. Zaštita autorskog i srodnih prava i drugih prava intelektualne svojine

LimundoGrad d.o.o. ima isključiva autorska prava na svim Platformama i pratećim uslugama, kao i na pojedinim elementima koji ih čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa. Iskorišćavanje pomenutih predmeta autorskog prava, bez izričite prethodne pisane saglasnosti LimundoGrad d.o.o, smatraće se povredom autorskog prava, te će LimundoGrad d.o.o. u tom slučaju biti ovlašćen da iskoristi sva dostupna pravna sredstva kako bi to svoje pravo iskoristio.

LimundoGrad d.o.o. Platforme sadrže i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika usluga, poslovnih partnera, oglašivača i besplatni sadržaji. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na jednoj od LimundoGrad d.o.o. Platformi.

Postavljanjem unosa na Platforme, član je saglasan da isti postane vidljiv svakom korisniku Platforme. Dalje prenošenje sadržaja ili dela sadržaja sa bilo kog dela Platforme je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost LimundoGrad d.o.o, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Limundo.com, Kupindo.com, Limundo Café, LimundoGrad Platforme, LimundoGrad Blog Platforme, ili Internet prodavnice.

LimundoGrad d.o.o. ima isključivu odgovornost za sadržaj na kojem ima autorska prava. Svaka strana samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njeno autorsko delo.

7. Članstvo

7.1. Fizička lica

Fizičko lice postaje član prijavljivanjem na jednu od Platformi, prihvatanjem ovih Uslova korišćenja i davanjem saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, Pravilnikom o privatnosti, Uputstvom za korišćenje Limunda i Kupinda i drugim dokumentima koji uređuju način funkcionisanja Platformi. Na taj način član daje saglasnost da se prikupe podaci o e-mail adresi i IP adresama sa kojih član pristupa, kao i da se ti podaci obrade u svrhe koje su navedene u ovim Uslovima korišćenja.

Svako punoletno, poslovno sposobno fizičko lice može postati član na LimundoGrad d.o.o. internet Platformama.

7.2. Pravna lica

Pravno lice postaje član nakon što izvrši sve dole navedene radnje registracije.

Radnje registracije pravnog lica čine: prijavljivanje na jednu od LimundoGrad d.o.o. Platformi, prihvatanje ovih Uslova korišćenja i davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti (klikom na link za prihvatanje Uslova korišćenja i dostavljanjem potpisanog i overenog Sporazuma o elektronskom potpisu). Na taj način pravno lice daje saglasnost da se prikupe podaci o e-mail adresi i IP adresama sa kojih pristupa, kao i da se ti podaci obrađuju u svrhe koje su navedene u ovim Uslovima korišćenja.

Svako uredno registrovano pravno lice može postati član na LimundoGrad d.o.o. Platformama.

Na članove pravna lica se prvenstveno primenjuju odredbe ugovora zaključenog između Pravnog lica i LimundoGrad d.o.o, zatim Uslovi korišćenja, te važeće zakonodavstvo Republike Srbije.

7.3. Status Premium članovi

Premium članovi su oni članovi, fizička ili pravna lica koja uživaju dodatne pogodnosti u korišćenju Platformi Limundo i Kupindo, u skladu sa Uputstvom za korišćenje Limunda i Kupinda i drugim dokumentima koji uređuju funkcionisanje Platformi.

7.4. Prestanak članstva

LimundoGrad d.o.o. ima isključivo pravo da odobri ili odbije zahtev za registraciju, članstvo, upotrebu jedne ili svih Platformi ili da ograniči njihovo korišćenje ili korišćenje drugih usluga LimundoGrad d.o.o. bilo kom članu ili budućem članu u bilo kom trenutku, bez obrazloženja.

Član može otkazati članstvo, u bilo koje vreme, bez obrazloženja, slanjem poruke sa Kontakt formulara sa svog naloga, a da pre toga završi sve započete saradnje sa drugim korisnicima.

LimundoGrad d.o.o. zadržava pravo da članu otkaže članstvo i pristup svojim Platformama u bilo koje vreme, bez obrazloženja, a naročito u slučajevima kršenja ovih Uslova korišćenja ili važećih propisa Republike Srbije.

Svi prikupljeni podaci mogu biti upotrebljeni kao dokaz u skladu sa zakonima Republike Srbije, posebno radi sprečavanja i otkrivanja vršenja svih vrsta protivpravnih radnji i izvršenja krivičnih dela.

Član kome je otkazano članstvo od strane LimundoGrad d.o.o. nema pravo da se ponovo registruje kao član, bilo pod svojim, bilo pod nekim drugim imenom, bez prethodnog izričitog pristanka LimundoGrad d.o.o.

Momentom prestanka članstva bez obzira na razlog ili vrstu prestanka, odmah prestaju sva prava i dospevaju sve neizmirene obaveze člana. Član je u obavezi da plati troškove obrade propisane Cenovnikom ukoliko postoje.

Sa prikupljenim i obrađenim podacima člana LimundoGrad d.o.o. će postupiti u skladu sa zakonom.

8. Obaveze članova

Članovi su u obavezi da sve vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje LimundoGrad d.o.o. Platformi, kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, članovi to čine na isključivu sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njihovog naloga.

Sadržaj koji članovi objave na nekoj od LimundoGrad d.o.o. Platformi može sadržati URL link ili internet adresu koja vodi isključivo ka stranama u okviru Limundo.com i Kupindo.com Platforme, kao i ka internet stranama na Wikipedia.org i YouTube. LimundoGrad d.o.o. zadržava pravo da ukloni sve eksterne ili interne adrese i sadržaje za koje nađe da ne odgovaraju svrsi LimundoGrad d.o.o. Platformi.

Korisnicima Platformi se zabranjuje da blokiraju, prekrivaju ili prepravljaju sadržaj koji je generisao LimundoGrad d.o.o. kao i da na bilo koji drugi način blokiraju ili onemogućavaju njegov nesmetani rad. Navedena zabrana se ne odnosi na blokiranja, filtriranja, sakrivanja koje sistemski dozvoljava LimundoGrad d.o.o.

Upotreba mehanizama, softvera ili drugih programskih alata koji mogu ometati normalnu aktivnost internet stranica LimundoGrad d.o.o. internet Platformi kao i sa njim povezanim internet stranicama je zabranjena. Članovi ne smeju da preduzimaju radnje koje mogu da dovedu do neodgovarajuće i preterane upotrebe infrastrukture ili preopterećenja LimundoGrad d.o.o. Platformi. Ovakve aktivnosti podležu krivičnoj i materijalnoj odgovornosti.

Član se obavezuje da nadoknadi svaku štetu koju prouzrokuje, kako LimundoGrad d.o.o. društvu, tako i drugim korisnicima njegovih portala.

LimundoGrad d.o.o. nije dužan da proverava niti da na bilo koji način kontroliše ponašanje svojih članova kada je u pitanju upotreba LimundoGrad d.o.o. Platformi. LimundoGrad d.o.o. ima pravo, ukoliko nađe za potrebno, da proverava da li su unosi, odnosno sadržaj objavljeni od strane članova na LimundoGrad d.o.o. Platformama u skladu sa svrhom tih Platformi.

Zasnivanjem članstva, članovi pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz ovih Uslova korišćenja, primeni Lista nedozvoljenih ponašanja.

Sastavni deo ovih uslova korišćenja je Uputstvo za korišćenje Limunda i Kupinda i obaveza članova je da se istih pridržavaju.

9. Pravila tržišta Limundo i Kupindo platforme

9.1. Objavljen sadržaj, ponude i kategorije

LimundoGrad d.o.o. zadržava pravo da izbriše ponude, protivponude, tekst, slike ili bilo koji drugi materijal sa Limundo.com i Kupindo.com internet stranica u bilo kom trenutku bez posebnog obrazloženja.

Povodom navedenog brisanja, ni član, niti bilo koje treće lice ne mogu ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahteve prema LimundoGrad d.o.o. zbog navedenog brisanja.

LimundoGrad d.o.o. takođe zadržava pravo da, bez prethodnog obaveštenja i bez obrazloženja preimenuje, podeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmeni ponudbenu kategoriju, kao i da premesti postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.

9.2. Izmene u trajanju ponuda

LimundoGrad d.o.o. ima pravo, ali ne i obavezu, da produži ili skrati trajanje ponude, u meri neophodnoj za pravilno izvršenje relevantne ponude.

9.3. Istinita informacija o predmetu koji se nudi

Prodavac je obavezan da obezbedi istinite informacije o ponuđenom predmetu i da pruži potpune informacije o isplati i isporuci.

Svi znani nedostaci u vezi sa predmetom i ambalažom tj. pakovanjem, moraju se navesti.

Prodavac je dužan da objavi svoju ponudu u odgovarajućoj kategoriji predmeta na tržištu.

Član je saglasan da Kupindo.com, kod postavljanja ponude dopuni podatke o predmetu informacijama iz baze podataka, u kategorijama gde je to moguće i gde postoje tehnički uslovi za pružanje te usluge.

Član je takođe saglasan da svi podaci o predmetu koje unese u ponudu, a koji nije u Kupindo.com bazi podataka, postanu deo Kupindo.com baze podataka o predmetima iz tih kategorija tako da budu dostupni svim članovima koji će ubuduće nuditi takav predmet.

9.4. Postavljanje i naknade, Cenovnik

Postavljanje dodatnih opcija prodaje od strane člana, moguće je uz plaćanje posebne naknade prema Cenovniku.

Prodavac je obavezan da plati LimundoGrad d.o.o. naknadu za izvršenu uslugu u skladu sa Cenovnikom.

Naknade dospevaju za plaćanje odmah po uspešnom završetku aukcije odnosno prodaje na Kupindo.com.

Cenovnik Limundo.com i Kupindo.com je sastavni deo ovih Uslova korišćenja. LimundoGrad d.o.o zadržava pravo da izmeni Cenovnik u bilo koje vreme.

Izmene Cenovnika se primenjuju:

 • na aukcije na Limundo.com koje su započete posle objavljivanja izmenjenog Cenovnika
 • na sve predmete prodate na Kupindo.com posle objavljivanja izmenjenog Cenovnika

Važeći Cenovnici se nalaze na internet adresama:

https://limundo.zendesk.com/hc/sr/articles/202478812-Cenovnik
https://kupindo.zendesk.com/hc/sr/articles/207458475-Cenovnik

Naknada koja se naplaćuje od prodavca koji izbriše ili izmeni ponudu u periodu važenja ponude podleže Cenovniku koji je važio u trenutku brisanja ili izmene ponude.

LimundoGrad d.o.o. ima pravo da svoja potraživanja prema članovima i svim drugim korisnicima Platformi ustupi trećim licima, bez saglasnosti člana ili korisnika.

9.5. Refundiranje naknade

Ukoliko kupac neopravdano odustane od kupovine, ne želi da preuzme predmet, ne prihvata uslove koje je prodavac naveo u opisu ponude ili na drugi način skrivi raskid ugovora, prodavac ima pravo da zahteva refundaciju provizije koja je obračunata u skladu sa Cenovnikom, a u vezi sa zaključenjem konkretnog ugovora, odnosno prodavac ima pravo na povraćaj provizije samo u slučaju da kupoprodaja nije realizovana usled okolnosti koje ne predstavljaju krivicu prodavca.

Ako prodavac i kupac sporazumno raskinu ugovor ili do raskida ugovora dođe iz drugih razloga koji ovde nisu navedeni, LimundoGrad d.o.o. ima pravo da odbije refundaciju u vezi sa zaključenjem konkretnog ugovora.

9.6. Povlačenje Ponude

Prodavac može izbrisati, tj. povući svoju ponudu sve dok nije data makar jedna protivponuda na tekućoj aukciji, po važećem Cenovniku.

9.7. Format protivponude

Protivponuda se daje na način naznačen na relevantnoj ponudbenoj stranici. Protivponude date u drugom formatu, naročito putem e-maila ili telefona, su nevažeće.

9.8. Obaveze u vezi sa protivponudom

Davalac protivponude se obavezuje da će kupiti ponuđeni predmet pod uslovima koje je naznačio prodavac. U slučaju da se obe strane naknadno usaglase oko drugačijih načina realizacije (načini plaćanja i slanja, troškovi isporuke i slično), a nakon toga dođe do njihovog spora, smatra se da odustaju od posredovanja LimundoGrad d.o.o, te LimundoGrad d.o.o. neće ni na koji način učestvovati u rešavanju takvog spora.

Protivponuda obavezuje sve dok drugi član ne da višu protivponudu. Jednom data protivponuda se ne može povući, ali se može smanjiti do trenutno vodeće +10 dinara.

Nevažeće protivponude neće se uzeti u obzir.

9.9. Zaključenje ugovora

Ugovor između prodavca i člana sa najvišom prvom datom protivponudom (koji postaje kupac) smatra se zaključenim i stupa na snagu odmah po isteku aukcije, i u tom smislu nisu potrebna nikakva dodatna obaveštenja.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ugovor se smatra zaključenim i stupa na snagu i pre kraja predmetne aukcije, i to u momentu kada je kupac iskoristio opciju “KUPI ODMAH”, sve u skladu sa Uputstvom za korišćenje Limunda i Kupinda.

Na Kupindo.com ugovor između prodavca i kupca smatra se zaključenim momentom kada kupac potvrdi svoju volju da zaključi kupoprodajni ugovor o kupovini izabranog predmeta klikom na dugme “Kupi” i potvrđivanjem kupovine klikom na dugme “Potvrdi kupovinu”, bez daljih obaveštavanja.

9.10. Sadržina ugovora i osnovne obaveze

Sadržinu zaključenog ugovora između prodavca i kupca čine: cena, podaci o prodavcu i kupcu (ukoliko su sistemski poslati), opis predmeta ugovora, uslovi koje je naveo prodavac, onako kako su objavljeni na internet stranici koja je sadržala ponudu u trenutku kada je kupac kliknuo na dugme “Kupi” (ili “Kupi odmah” kada je ta opcija dostupna), i opcije kupovine, varijante i količinu za koje se opredelio kupac, nakon čega je kliknuo na dugme “Potvrdi kupovinu”, odnosno, onako kako su objavljeni na internet stranici koja je sadržala ponudu u trenutku kada je kupac dao svoju protivponudu (ili kliknuo na dugme "Kupi"), napomena za prodavca, kao i druge odredbe o kojima su se prodavac i kupac dogovorili pre zaključenja ugovora, ako ih ima (u kom slučaju obe strane odustaju od posredovanja LimundoGrad d.o.o. u slučaju nastanka spora).

Prodavac se obavezuje da kupcu prenese svojinu nad predmetom, oslobođenu od bilo kakvih prava trećih lica, u zamenu za kupoprodajnu cenu.

Prenos naknade koju prodavac duguje LimundoGrad d.o.o. na kupca nije dozvoljen i stoga ne može biti predmet njihovog ugovora. Kupoprodajna cena uključuje primenjive poreze na aukcijsku prodaju ili prenos vlasništva.

9.11. Opis predmeta

Opis predmeta je deo ugovora i prodavac ima obavezu da obezbedi da predmet odgovara opisanim karakteristikama.

Ukoliko prodavac ne garantuje za neki podatak, to se mora jasno naznačiti inače će se smatrati da prodavac garantuje i za taj podatak.

Prodavac je odgovoran za nedostatak Predmeta koji nije opisao u ponudi, a koji utiče na njegovu vrednost ili redovnu upotrebu, a u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije.

9.12. Ostale odredbe

Rizik propasti predmeta prelazi na kupca u momentu isporuke, ili u momentu kada je isporuka pokušana, ali krivicom kupca nije izvršena.

Kupoprodajna cena obuhvata sve pripadujuće fiskalne i parafiskalne namete i kupac ih ne plaća dodatno.

Za ugovor između prodavca i kupca merodavno je pravo Republike Srbije.

10. Izvršavanje ugovora

10.1. Opšte napomene

Ugovorne strane su obavezne da se u svemu pridržavaju Uslova korišćenja i Uputstva za korišćenje Limunda i Kupinda, kao i svojih obaveza u vezi sa kupoprodajnim ugovorom.

U slučaju odstupanja od prethodne tačke, LimundoGrad d.o.o. neće posredovati u rešavanju spora između članova.

10.2. Komunikacija

Svi rokovi i obaveze u vezi sa komunikacijom, izvršenjem ugovora, žalbama i ocenjivanjem, navedeni su u Uputstvu za korišćenje Limunda i Kupinda.

10.3. Datum dospeća

Osim ako prodavac i kupac ne dogovore drugačije, ugovorna obaveza prodavca prema kupcu kao i kupca prema prodavcu mora se izvršiti na odgovarajući način i u potpunosti u skladu sa rokovima definisanim u Uputstvu za korišćenje Limunda i Kupinda.

U slučaju dogovorene promene rokova iz Uslova korišćenja i Uputstava za korišćenje, LimundoGrad d.o.o. neće posredovati u rešavanju mogućih sporova između članova.

10.4. Raskid ugovora

Kad jedna strana ne ispuni svoju obavezu iz ugovora, druga strana može zahtevati ispunjenje obaveza ili raskinuti ugovor prostom izjavom, osim u slučaju da je do neispunjenja došlo krivicom tog člana (npr. nije se pojavio na dogovorenom sastanku za primopredaju ili nije saugovaraču dostavio tražene podatke o računu u banci).

10.5. Nedostaci na predmetu

Svaki član ima sva zakonom zagarantovana prava u vezi sa nedostacima na predmetu i ta prava može ostvarivati u zakonom predviđenim postupcima i u zakonom datim rokovima. LimundoGrad d.o.o. možedobrovoljno posredovati u rešavanju eventualnih problema između članova povodom pitanja nedostataka na predmetu ako mu se nezadovoljni član obrati žalbom u roku koji je određen u Uputstvu za korišćenje Limunda i Kupinda. Posredovanje LimundoGrad d.o.o. ne utiče na pravo člana na sudsku zaštitu svojih prava.

LimundoGrad d.o.o. neće posredovati povodom ugovora sa uslovima koji su usaglašeni mimo onih koji su određeni u ponudi i mimo ovih Uslova korišćenja.

Ukoliko se na predmetu pojavi neki nedostatak koji nije pomenut u opisu predmeta, a koji drastično smanjuje ili poništava vrednost ili svrsishodnost predmeta, ili predmet nema osobine navedene u ugovoru u skladu sa Uslovima korišćenja i važećim Pravilima Limundo.com i Kupindo.com, kupac će, u roku koji je određen u Uputstvu za korišćenje, zahtevati od prodavca da otkloni nedostatak o svom trošku.

LimundoGrad d.o.o. zadržava pravo da suspenduje članski status prodavca ili ograniči aktivnosti prodavca ukoliko prodavac ne sarađuje sa kupcem na način predviđen u ovom članu.

11. Limundo platforma

Limundo.com je Platforma koja se nalazi na internet adresi https://www.Limundo.com i zvanična je internet Platforma društva LimundoGrad d.o.o.

Limundo.com Platforma je namenjena uspostavljanju tržišta između lica koja učestvuju u aukcijskoj kupovini i prodaji.

Korišćenje određenih opcija Limundo.com Platforme podleže naplati u skladu sa ovim Uslovima korišćenja i Cenovnikom usluga Limundo.com Platforme.

11.1. Aukcija

Aukcija na Limundo.com tržištu započinje objavljivanjem ponude od strane prodavca.

Ponuda sadrži sledeće obavezne elemente: naslov, početnu cenu, početak aukcije (datum i vreme), vreme trajanja, način slanja, način plaćanja, kategoriju, opis aukcije, stanje predmeta i slike, sve u skladu sa važećim Uslovima korišćenja LimundoGrad d.o.o.

Ponuda može da sadrži i opciju “KUPI ODMAH”, koja predstavlja cenu za koju predmet može odmah biti prodat i pre kraja aukcije.

Pored elemenata predviđenih prethodnim stavom, ponuda može sadržati i iznos tzv. “rezervne cene”, koja u u smislu ovih Uslova korišćenja, predstavlja cenu ispod koje se konkretna aukcija neće uopšte realizovati, kada je ova opcija sistemski dostupna, a sve u skladu sa Uputstvom za korišćenje Limunda i Kupinda.

11.2. Pravo kreiranja aukcije

Svaki član ima pravo kreiranja i postavljanja svoje aukcije, za svoje potrebe.

Član je u obavezi da prilikom kreiranja aukcije obavezno navede sledeće elemente aukcije: naslov, početnu cenu, početak aukcije (datum i vreme), vreme trajanja, način slanja, način plaćanja, kategoriju, opis aukcije, stanje predmeta i slike, sve u skladu sa važećim pravilima LimundoGrad d.o.o.

Ponuđene opcije za elemente aukcije: broj aktivnih aukcija i trajanje aukcije, u zavisnosti od kriterijuma navedenih u tabeli, su:

Tabela 1

Nepoštovanje ovih ograničenja se tretira kao kršenje Uslova korišćenja i podleže Listi nedozvoljenih ponašanja.

Nakon pokretanja aukcije član ne može menjati sadržaj aukcije, već isključivo dodavati elemente.

11.3. Pravo davanja ponude na aukciji

Svaki član ima pravo davanja ponude na aukciji za svoje potrebe.

11.4. Humanitarne aukcije i učešće članova u njima

LimundoGrad d.o.o. s vremena na vreme omogućava organizovanje humanitarnih aukcija, čiji je cilj prikupljanje sredstava za humanitarne namene, a u skladu sa konkretnim potrebama institucija, lica ili organizacija. Inicijativu za organizovanje humanitarne akcije može pokrenuti svaki član u skladu sa Uputstvom za korišćenje Limunda i Kupinda.

11.5. Opcija “Prodavci za druge prodavce”

Članovi Platformi Limundo i Kupindo, u skladu sa odredbama ovih Uslova korišćenja postavljaju predmete u svoje ime i za svoj račun.

Izuzetno, članovi mogu postavljati predmete drugih članova i realizovati za njih prodaje, po njihovom ovlašćenju. Član koji želi da postavlja i prodaje predmete za druge članove mora prethodno o tome obavestiti LimundoGrad d.o.o. Po prijemu obaveštenja LimundoGrad d.o.o. daje svoju saglasnost za stavljanje konkretnog člana na Listu prodavaca koji postavljaju i prodaju tuđe stvari. Tek od momenta kada je konkretni prodavac dospeo na pomenutu listu može da koristi ovu opciju. O dospevanju na listu LimundoGrad d.o.o. će blagovremeno obavestiti prodavca.

Međusobni odnosi prodavca koji je vlasnik predmeta i prodavca koji realizuje prodaju uređuju se samim dogovorom dva prodavca. LimundoGrad d.o.o. nije odgovoran za ispunjenje ili neispunjenje takvog dogovora, niti za bilo kakvu štetu koja bi po tom osnovu za prodavce ili za treće lice moglo da nastane. LimundoGrad d.o.o. nije dužan da rešava bilo kakva sporna pitanja koja se odnose na realizaciju dogovora dva prodavca, niti da posreduje u bilo kakvom sporu između dva prodavca.

Detalji realizacije opcije “Prodavci za druge prodavce” su regulisani Uputstvom za korišćenje Limunda i Kupinda i drugim dokumentima dostupnim putem Platformi LimundoGrad d.o.o, a koji čine sastavni deo ovih uslova korišćenja.

12. Kupindo platforma

12.1. Opis platforme

Kupindo.com je Platforma društva LimundoGrad d.o.o. koja se nalazi na internet adresi http://www.Kupindo.com i zvanična je internet Platforma društva LimundoGrad d.o.o.

Kupindo.com je Platforma namenjena uspostavljanju tržišta i posredovanju između lica koja učestvuju u kupovini i prodaji predmeta i usluga (u daljem tekstu: predmet).

LimundoGrad d.o.o. omogućava korišćenje usluga i sadržaja Kupindo.com Platforme, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja.

Korišćenje određenih opcija Kupindo.com Platforme podleže naplati u skladu sa ovim Uslovima korišćenja i Cenovnikom usluga Kupindo.com Platforme.

12.2. Prodaja

Prodaja na Kupindo.com tržištu započinje objavljivanjem ponude od strane prodavca.

Ponuda sadrži sledeće obavezne elemente: naslov, cenu, lager, opis, stanje predmeta, načine slanja, načine plaćanja, slike, kao i druge karakteristike koje su određene u zavisnosti od kategorije u kojoj se predmet postavlja, a sve u skladu sa važećim Uslovima korišćenja LimundoGrad d.o.o.

Objavljivanjem ponude, prodavac preuzima obavezu da zaključi ugovor o prodaji ponuđenog predmeta sa kupcem.

12.3. Pravo kreiranja ponude

Svaki član koji ima to pravo, može kreirati, postaviti i menjati svoje ponude, za svoje potrebe. Član je u obavezi da kreira ponudu u skladu sa tačkom 12.2, a sve u skladu sa važećim Uslovima korišćenja LimundoGrad d.o.o.

Svaki član je dužan da ispuni svoje obaveze na način i pod uslovima koji su važili u trenutku zaključenja ugovora.

Ponuđene opcije za element predmeta: maksimalni broj mogućih aktivnih predmeta, u zavisnosti od kriterijuma navedenih u tabeli je:

Tabela 2

Nepoštovanje ovih ograničenja se tretira kao kršenje Uslova korišćenja i sankcioniše se u skladu sa Listom nedozvoljenih ponašanja.

12.4. Pravo kupovine

Svaki član ima pravo kupovine za svoje potrebe.

12.5. Kupindo Gost

Izuzetno od odredaba člana 12.4. ovih Uslova korišćenja, aktivne predmete mogu kupovati i posetioci sajta bez prethodne registracije na servis, odabirom opcije “KUPINDO GOST” na način i pod uslovima propisanim u Uputstvu za korišćenje Limunda i Kupinda. Kupindo gost popunjavanjem ponuđenog formulara i klikom na naznačena polja prihvata ove Uslove korišćenja i obaveštava se o načinu korišćenja njegovih podataka i daje saglasnost da se isti koriste za potrebe realizacije kuporodaje predmeta koji je izabrao, kao i za potrebe dokazivanja komercijalne transakcije.

12.6. Kupindo kupovina telefonom

Kupovina telefonom je posebna mogućnost koju LimundoGrad d.o.o. nudi za svoju Platformu Kupindo. LimundoGrad d.o.o. u kupovini putem telefona nastupa kao posrednik između korisnika koji nije član i člana (prodavca) određenog proizvoda i to kao posrednik za obe strane u skladu sa Uputstvom za korišćenje Limunda i Kupinda. Pristupom telefonskom servisu telefonski korisnici se saglašavaju sa ovim uslovima korišćenja i daju saglasnost da se njihovi podaci koriste za potrebe realizacije kupoprodaje predmeta koji su izabrali, kao i za potrebe dokazivanja komercijalne transakcije.

13. Isporuka usluge i reklamacija

13.1. Isporuka usluge

LimundoGrad d.o.o. će sve usluge (usluge podrazumevaju pokretanje aukcije, odnosno postavljanje ponude, korišćenje promotivnih opcija, korišćenje dodatnih opcija kao što su Dućan, programa poput Limundo i Kupindo Listera i tome slično) isporučiti u zakonski predviđenim rokovima u skladu sa tehničkim mogućnostima Platformi.

13.2. Politika i postupak reklamacije

Svaki korisnik Platforme ima pravo da uloži reklamaciju u razumnom roku, a najkasnije u zakonskom roku, na pružene usluge, odnosno kvalitet pružene usluge ili u slučaju da usluga nije izvršena. Ukoliko se pojavi potreba da reklamirate kvalitet pružene usluge LimundoGrad d.o.o, ukoliko se utvrdi da je vaša reklamacija bila opravdana i osnovana, ispuniti sve zakonski definisane obaveze.

LimundoGrad d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za greške korisnika, uslugu koja je već pružena i iskorišćena, usluge pogrešno kupljene ili bilo koje druge greške korisnika koje se odnose na postupke prilikom korišćenja Platformi.

13.3. Postupak reklamacije

Za pokretanje postupka reklamacije, korisnik je dužan da se obrati putem Kontakt strane i navede detaljnije informacije o nedostacima (vreme kada se nedostatak pojavio, Platforma na kojoj se to desilo, koja usluga je korišćena i na koji način i tome slično).

Nakon dobijanja reklamacije LimundoGrad d.o.o. će istu blagovremeno razmotriti i uputiti pisani odgovor na reklamaciju.

14. Plaćanje

14.1. Načini plaćanja

Plaćanje je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: opštom uplatnicom/e-banking, m-banking, platnim karticama - VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta, kao i drugim načinima plaćanja dostupnim u trenutku plaćanja na internet Platformama LimundoGrad d.o.o.

14.2. Plaćanje platnim karticama

Podaci o platnoj kartici korisnika ili drugi poverljivi podaci koje korisnik ostavlja prilikom plaćanja platnom karticom, nisu dostupni LimundoGrad d.o.o, već samo banci koja je izdala karticu. Za sigurnost podataka garantuju procesori platnih kartica. U tom slučaju poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI Sistema. U cilju dodatne zaštite korisnika kreirana su dva načina transakcija:

Debit – podrazumeva momentalnu on-line naplatu sredstava sa računa kartice korisnika platne kartice prilikom dopune Limundo računa.
Preautorizacija – podrazumevaju dva koraka u procesu plaćanja: on-line autorizacija transakcije tj. rezervacija sredstava koja se vrši prilikom naručivanja robe/usluge, pri čemu se sredstva jednaka iznosu transakcije rezervišu na računu kartice korisnika platne kartice, i drugi korak naplata rezervisanih sredstava koju LimundoGrad d.o.o. vrši nakon isporuke robe ili usluge.

Ukoliko je potrebno da se izvrši povraćaj sredstava korisniku koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korišćena za plaćanje, te će banka na zahtev LimundoGrad d.o.o. obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

14.3. Registracija metoda plaćanja

Kada se podaci o kartici člana, na njegov zahtev ili odlukom LimundoGrad d.o.o. TOKENIZUJU, (pothranjuju na sertifikovan način za kasnije korišćenje), ti podaci se čuvaju na AllSecure PCI DSS level 1 sertifikovanim serverima. Osetljivi kartični podaci se prenose na potpuno bezbedan i sertifikovan način. LimundoGrad d.o.o. ni u jednom trenutku nema pristup podacima o broju kartice i drugim osetljivim podacima, već dobija referentni broj (token) koji može koristiti u skladu sa uslovima ugovorenim sa članom. Član ima mogućnost deregistracije prethodno registrovane kartice, kao i promene tokenizovane kartice.

15. Internet prodavnica

15.1. Opšte odredbe o korišćenju Internet prodavnice

Internet prodavnica je onlajn prodavnica preko koje zainteresovana lica mogu da realizuju kupovinu pojedinih dostupnih proizvoda (u daljem tekstu: Prodavnica).

Internet prodavnica je dostupna na posebnim sekcijama Platformi, na adresama koje su definisane u Uputstvu za korišćenje Limunda i Kupinda.

Pristup uslugama Prodavnice biće omogućen sedam dana u nedelji, 24h dnevno. Izuzetno, prodavnica može da bude privremeno nedostupna, usled rutinskog tehničkog održavanja, kao i drugih okolnosti za koje LimundoGrad d.o.o. ne odgovara, a u skladu sa članom 2. ovih Uslova korišćenja.

Onlajn prodavnica sadrži katalog proizvoda koji sadrži spisak proizvoda, kao i:

 • naziv i opis proizvoda;
 • cenu sa pripadajućim porezom na dodatu vrednost;
 • iznos troškova dostave u skladu sa važećim cenovnikom operatora poštanskih usluga;
 • najmanje jednu fotografiju proizvoda;
 • naznaku da li je proizvod dostupan ili je rasprodat;
 • druge podatke o proizvodu.

Cena svakog proizvoda je jasno istaknuta u okviru odgovarajućih sekcija Platformi. Prodavac zadržava pravo promene cene, kao i pravo da pojedini proizvod doda ili povuče iz ponude, bez prethodnog obaveštavanja kupca, i u svakom trenutku. Kupac je dužan da redovno proverava cenu i dostupnost određenog proizvoda.

15.2. Način plaćanja proizvoda

Plaćanje proizvoda se vrši po izboru kupca i to prilikom odabira opcije “KUPI ODMAH” za registrovane članove i prilikom popunjavanja formulara za neregistrovane kupce.

Kupac ima pravo da izabere jedan od ponuđenih načina plaćanja poručenog proizvoda dostupnih na predmetu u trenutku kupovine.

15.3. Registrovani članovi – Zaključenje ugovora i isporuka proizvoda

Ukoliko je kupac registrovani član LimundoGrad d.o.o. Servisa, izborom opcije “KUPI ODMAH” upućuje ponudu za zaključenje ugovora o kupoprodaji. Povratnom porukom, najkasnije u roku od 2 dana, LimundoGrad d.o.o. potvrđuje porudžbinu i obaveštava o roku dostave poručenog proizvoda, u kom slučaju je ugovor zaključen. Ukoliko LimundoGrad d.o.o. nije u mogućnosti, iz bilo kog razloga, da obezbedi porudžbinu, obavestiće kupca da je porudžbina otkazana i u tom slučaju neće doći do zaključenja ugovora.

Kupac ima rok od 5 dana od dana kupovine za uplatu novca (ukoliko uplaćuje unapred). Rok za završetak saradnje je 8 dana od dana kupovine. Rokovi se mogu produžiti uz obostran dogovor.

15.4. Opcija za neregistrovane korisnike

Ukoliko kupac želi da realizuje kupovinu proizvoda, bez prethodne registracije (Gost), izborom opcije “KUPI ODMAH” popunjava formular u skladu sa Uputstvom za korišćenje Limunda i Kupinda.

Neregistrovani korisnici (Gosti) željeni proizvod mogu naručiti putem telefona na način i pod uslovima bliže opisanim Uputstvom za korišćenje Limunda i Kupinda.

15.5. Reklamacija i zamena

Korisnik ima pravo na reklamaciju kupljenog proizvoda u roku od 7 dana od dana prijema, a ako je isporučeni proizvod:

 • oštećen,
 • nekompletan, ili
 • ne odgovora specifikaciji porudžbine.

Korisnik ostvaruje svoje pravo na reklamaciju slanjem pisanog zahteva na sledeću e-mail adresu: reklamacija@LimundoGrad.com.

LimundoGrad d.o.o. će u roku od 8 dana da odgovori potrošaču da li prihvata reklamaciju, da se izjasni o zahtevu ili da da konkretan predlog i rok (do 15 dana) o rešavanju konkretnog problema.

Ako prihvati reklamaciju, LimundoGrad d.o.o. će izvršiti zamenu artikla sa onim koji nema fizičke nedostatke ili onim koji tačno odgovara specifikaciji koju je korisnik zahtevao. Ako LimundoGrad d.o.o. nije u mogućnosti da proizvod zameni adekvatnim drugim proizvodom, izvršiće povrat sredstavakorisniku, na isti način kako je izvršena uplata novčanih sredstava, a korisnik će vratiti predmetni proizvod u skladu sa važećim propisima.

15.6. Odustanak od Ugovora

Kupac može da odustane od ugovora u roku od 14 dana računajući od dana prijema proizvoda, slanjem pisanog zahteva - Izjave o odustanku od ugovora na e-mail adresu: reklamacija@LimundoGrad.com. Odustanak od ugovora nakon isteka gore navedenog roka ne proizvodi pravno dejstvo.

U slučaju odustanka od ugovora, u skladu sa uslovima navedenim u prethodnom stavu, kupac je dužan da primljeni proizvod vrati u roku od 14 dana od dana slanja pisanog zahteva – Izjave o odustanku.

LimundoGrad d.o.o će bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema pisanog zahteva - Izjave o odustanku, pod uslovom da je blagovremena, izvršiti povraćaj novčanih sredstava koje mu je uplatio kupac, a na isti način kako je i izvršena uplata. LimundoGrad d.o.o. može da odloži vraćanje uplaćenih novčanih sredstava, ako nije primio proizvod koji je predmet ugovora od koga je kupac odustao.

Kupac se ovim putem saglašava da je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja proizvodom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost tog proizvoda. Kupac snosi direktne troškove vraćanja proizvoda.

16. Forum – Limundo Cafe

Na sve članove Limundo Cafe-a se primenjuju Uslovi korišćenja i Pravila Cafe-a.

17. Sistem ocenjivanja

Sistemom ocenjivanja članovi na Limundo.com i Kupindo.com Platformama ocenjuju kupoprodajni proces, da li je u skladu sa Uslovima korišćenja i Uputstvom za korišćenje Limunda i Kupinda.

Sva pravila i rokovi u vezi sa ocenjivanjem, data su u Uputstvu za korišćenje Limunda i Kupinda.

18. Kršenje uslova korišćenja

18.1. Nedozvoljena ponašanja

Listom nedozvoljenih ponašanja određeni su predmeti čija trgovina posredstvom Limundo.com i Kupindo.com Platforme nije dozvoljena, kao i sadržaji i ponašanja koja nisu dozvoljena, te metode sankcionisanja takvih pojava unutar ovih Platformi.

Lista nedozvoljenih ponašanja čini sastavni deo ovih uslova korišćenja, nije konačna i može se menjatibez posebnog obaveštenja članova. Član se obavezuje da pre kreiranja ponude proveri da li se predmet koji će se prodavati nalazi na Listi nedozvoljenih ponašanja.

LimundoGrad d.o.o. zadržava pravo da ukloni ponudu, kao i pojedinačne sadržaje unutar ponude, čak i ako se u tom trenutku ne nalaze na listi nedozvoljenih ponašanja, bez posebnog obrazloženja.

Kršenje pravila Limundo.com i Kupindo.com Platformi se sankcioniše jedinstvenim Sistemom sankcionisanja unutar Platformi.

18.2. Rizici na Limundo platformama

Pored svih predostrožnosti, kontrola i usavršenih procedura provere, postoji rizik da dođe do obmane naših sistema. Kako bi se rizici sveli na minimum LimundoGrad d.o.o. preporučuje da pročitate Uputstvo za korišćenje Limunda i Kupinda, koje sadrži savete za kupovinu i prodaju i definiše situacije u kojima LimundoGrad d.o.o. može razmatrati žalbe.

19. Prelazne i završne odredbe

LimundoGrad d.o.o. ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na internet prezentaciji, a registrovanim korisnicima će poslati obaveštenje putem e-mail adrese o izmenama Uslova korišćenja, u kojem će u kratkim crtama naznačiti u čemu se izmene sastoje. Nakon toga, logovanjem na Limundo.com, odnosno Kupindo.com, svakom registrovanom korisniku će biti dostupno obaveštenje o izmenama Uslova korišćenja. Ako registrovani korisnici ne izjave da se ne saglašavaju sa izmenama (slanjem obaveštenja putem e-mail adrese pravilnik@LimundoGrad.com) i ako nastave da koriste LimundoGrad Platforme, smatraće se da su pročitali i saglasili se sa izmenama. Ako korisnik izjavi da nije saglasan sa izmenama (slanjem obaveštenja putem e-mail adrese pravilnik@LimundoGrad.com), u roku od 5 dana od dana prvog logovanja na Limundo.com ili Kupindo.com, LimundoGrad d.o.o. će zatvoriti njegov korisnički nalog, nakon čega mu prestaje članstvo.

Opcije iz 11.1 „Rezervna cena”, 12.5 „Kupindo Gost”, 12.6 “Kupindo kupovina telefonom”, opcija kupovina telefonom LimundoGrad proizvoda iz 15.4, biće dostupne kada se budu stekli odgovarajući tehnički uslovi, o čemu će članovi biti blagovremeno obavešteni.

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuje se važeće zakonodavstvo Republike Srbije.

Na sve sporove do kojih može doći između LimundoGrad d.o.o. i člana u vezi sa korišćenjem LimundoGrad d.o.o. Platformi kao i članova međusobno, primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Strane se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan je sud u Beogradu.

Ovi Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na Platformama LimundoGrad d.o.o. i započinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na internet stranama LimundoGrad d.o.o. internet Platformi.

U Beogradu 21.05.2018. godine.
LimundoGrad d.o.o. Beograd
direktor
Vladimir Nikolić

Napomena: 21.12.2016. promenjeni su naziv i adresa firme u LimundoGrad d.o.o, Vladimira Popovića 6, 11070 Beograd.

21.03.2019. 10:50:35

© 2005 - 2019 LimundoGrad d.o.o.

LimundoGrad d.o.o. koristi kolačiće koji su potrebni za pružanje usluga u svrhu statistike, sigurnosti, kao i utvrđivanja interesovanja korisnika i može ih deliti sa trećim licima u svrhu analize i marketinga. Više informacija.